Maaike Hajer, Mylène Hanson, Betsy Hijlkema en Annelies Riteco - Open ogen in de kleurrijke klas

21

identiteitsontwikkeling en migratie

We vinden het belangrijk dat leraren oog krijgen voor de eigenheid van leer- lingen en dat zij bepaalde verwachtingspatronen doorbreken. We zullen in paragraaf 1.3 laten zien dat verwachtingen vaak niet gebaseerd zijn op ob- servaties en kennis van een specifieke leerling, maar op beeldvorming rond groepen leerlingen. Kinderen zijn erbij gebaat erkend te worden in wat ze weten en kunnen, want daardoor worden ze uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. In paragraaf 1.4 bespreken we hoe je de kwaliteiten van leerlingen kunt herkennen en sti- muleren. Je leert hoe je in interactie met leerlingen recht kunt doen aan hun eigen inbreng, verschillende perspectieven aan bod kunt laten komen en ver- dieping kunt aanbrengen in onderwijsleergesprekken. In paragraaf 1.5 staan de belangrijkste tips en aandachtspunten nog eens op een rijtje. We sluiten het hoofdstuk af met een integrale opdracht. Identiteitsontwikkeling en migratie Leren en identiteitsontwikkeling gaan hand in hand. Doordat je als mens nieuwe kennis en ervaringen opdoet, verandert je wereldbeeld steeds een beetje. En als je wereldbeeld verandert, verander je zelf ook. Je gaat anders denken over mensen, dingen, gebeurtenissen en in wisselwerking daarmee verandert je gedrag. Als leraar ben je dus niet alleen bezig om cognitieve vaardigheden van kinderen te vergroten, maar heb je ook automatisch een rol in het proces van identiteitsontwikkeling van je leerlingen. Om dit proces te kunnen begeleiden, is het voor leraren belangrijk dat zij weten welke facto- ren in de leefwereld van kinderen van invloed zijn op die identiteitsontwik- keling. Het is moeilijk je voor te stellen wat het betekent om tot een minderheids- groep te behoren als je daar zelf niet toe behoort. Voor autochtone leerlingen lijkt leven in Nederland iets vanzelfsprekends, iets wat al generaties lang een gegeven is in je familie. Ook nu zijn er in het voortgezet onderwijs nog veel leerlingen die niet al op de basisschool hebben kennisgemaakt met leeftijds- genoten voor wie dat anders ligt. Voor leerlingen uit etnische minderheids- groepen is het daarentegen normaal de hele wereld in de familiegeschiedenis weerspiegeld te zien, terwijl hun omgeving hen daarom misschien juist als ‘anders’ beschouwt en keer op keer vraagt: ‘waar kom je vandaan?’ of ‘hoe lang ben je al in Nederland?’ In een sketch zei Najib Amhali dat hij in zo’n geval antwoordde: ‘Uit Wormerveer’, waarop de reactie kwam: ‘Maar waar kom je écht vandaan?’ Op de televisie en in kranten zijn intussen berichten te lezen over ‘allochto- nenproblematiek’, ‘rellen met Marokkaanse jongeren’, werkloosheidspercen- tages en taalproblemen. Zulke zaken spelen een rol in de verwachtingen die

1.2

Made with