Examentraining antwoordenboek vwo

26 maximumscore4 Verwachtenettowinst (getallen ineuro’s) over 2019: opbrengsten omzet abonnees

Hoofdstuk48 Examentraining

1.326.693.600

Kosten: zzp’ersnadoorberekeningaanabonnees

14.495.356 (zievraag25)

afschrijvingskosten

43.356.000 600.000.000 429.947.000

overige constante kosten variabelebedrijfskosten

1.087.798.356

Nettowinst

238.895.244

Deverwachtenettowinst inprocentenvandeomzet is 18%.

Conclusie: Ja, de inzet van zzp’ers ende investering inhet glasvezelnetwerkgaandoor,want 18%>12%.

Berekeningen: omzet abonnees

(2.765.400+5 25.000) 0,85 45 12

variabelebedrijfskosten

2.890.400 0,85 175

verwachtewinst inprocentenvandeomzet

238.895.244/1.326.693.600 100%

• omzet

1 1 1 1

• kosten zzp’ers +afschrijvingskosten+overige constante kosten

• variabelebedrijfskosten+nettowinst

• 18%en conclusie

Opgave6 27 maximumscore1

Voorbeeldvaneen juist antwoord: • Devoorraad laptops isgedateerdenmoeilijk teverkopen. • Dewaarderingvandevoorraad laptops isniet eenduidigvast te stellen.

28 maximumscore2 1 Door devoorraden teverkopen, nemende liquidemiddelen toeendevoorradenaf. De teller indequick ratioverbetert. Denoemer blijft gelijk, dus verbetert dequick ratio. 2 Deafnamevandedebiteurenende toenamevande liquidemiddelenheffenelkaarop.De teller inde quick ratioblijft onveranderd. Denoemer blijft gelijk, dus verbetert dequick rationiet.

Opmerkingen • Zowel tellereffect alsnoemereffectmoetenbij beideactieswordengenoemd. • Per juist antwoordper actie1 scorepunt toekennen.

CE

Management&Organisatie inBalans

143

Made with