292648693

37 vedHj5rnetafSt6rrestræde og Sqvaldergaden. . . . 11W over dagligt Vande 7) Gu l dhun s -R end en gaaer fra Samlings­ kisten i Solvgaden, igjennem Solvgadens-Caserne og de derværende Grunde, ud til Rigensgade, af­ giver Grene nedad Rosengaden til Nr. 439 og Kokkegaden til Nr. 453, men forsyner iovrigt Rigensgade samt Stokliuset med Vand, og ender ved Nr. 480 i Rigensgade. Denne Rendes Længde er omtrent 1000 Alen; den ligger: ved Samlingskisten i Solv­ gaden i en Hiiide af.. 1'2V4#over dagligt Vande. Vandreisningen paa denne Rende er ved Sam­ lingskisten den samme, som for de (ivrige Render af den ostre Ledning. D en - o s t r e L e d n i n g s - V a n d f o r i n g er ved foretagne Udmaalinger og derpaa grundede Beregnin­ ger i Middeltal befundet at være 15200 Tdr. pr. Dogn. Stadens hele Vandforbrug fra samtlige 3 Pompevands- Hovedledninger kan saaledes i Middeltal anslaaes til 40,000 Tdr. pr. Dogn. Det hele nærværende Vandforbrug, saavel af Springvand som af Pompevand, bliver saaledes om­ trent 50000 Tdr. pr. D5gn. . November 1849. A. Coldlng.

Made with FlippingBook flipbook maker