br 1851-1852

Mødet den 13de Marts 1851. — Magistraten havde under 13de d. M. underrettet Forsam­ lingen om, at ved de den 4de s. M. stedfundne Valghandlinger . vare Fabriqveur ,A. F i b i g e r , Capitain Brygger J. C. J a c o b s e n , Major Herkræmmer C. C. Mu l l e r , Grosserer H. P. P r i o r , Hof­ forgylder P. C. D amb o r g , Grosserer M. M e l c h i o r og Silke-, Ulden- og Lærredskræmmer J. G amme I t of t med de fleste Stemmer valgte til Borgerrepræsentanter for Kjebenbavn, og havde samtlige modtaget de paa dem faldne Valg. Repræsentantskabet bestaaer saaledes af felgende Medlemmer: 1) Etotsraad, Bankdirecleur L. N. Hvi dt ; 2) Veielerer H. P. H a n s e n ; 3) Fabriqueur L. P. Ho l m b l a d ; 4) Major Grosserer M. V. S a s s ; 6) Tømmerhandler C. L. Ma a g ; 6) Urtekræmmer A. Bu c h ; 7) Bankdirecleur Grosserer H. P. H a n s e n ; 8) Uhr- magerinester H. Kyh l ; 9) Silke-, Ulden og Lærredskræmmer J. G a mm e l t o f t ; 10) Skibscapitain A. S tæ g e r; 11) Silke- og Klædehandler H. F r c d e r i c i a ; 12) Bagermester H. C. A. S c b e r - fi g; 13) Hattemagermester B. P e t e r s e n ; 14) Tobaksfabriqueur N. T. B o n n e s e n ; 15) Capitain Brygger A. H. B j e r r e ; 16) Professor juris A. F. K ri e g e r ; 17) Cand. juris C. C. A l b e r t i; 18) Tommermester H. H. Kay s e r ; 19) Agent, Sil* e- og Klædehandler J. C. Lu n d ; 20) kgl. Theatermaler T. L u n d ; *21) Elalsraad Generalprocureur A. U s sin g; 22) Malermester P. G. W o r m e r ; 23) Major Grosserer D. Bo r g e n ; 24) Temmermester J. A. B l o m ; 25) Naalemagermesler F. C. H j o r t h ; 26) Sadelmagermester C. A. C h r i s t e n s e n ; 27) Kobbersmedmester J. F. F u g m a n n ; 28) Kammerjunker Landsoverretsassessor C. B o r n e m a n n ; 29) Maler­ mester C. T i l l y ; 30) Landsoverretsprocurator L. C. L a r s e n ; 31) Fabriqueur A. F i b i g e r ; 32) Capitain. Brygger J. C. J a c o b ­ s e n ; 33) Major Horkræmmer C. C. M u l l e r ; 34) Grosserer H. P. P r i o r ; 35) Hofforgylder P. C. D a mb o r g ; 36) Grosserer M. Me l c h i o r . 1 , Borgcrrcpræs. Forhandl,

Made with FlippingBook Online newsletter