עמותת ותיקי עמק יזרעאל - סב יום - תוכנית פעילות תשע"ז 2016-2017

מזכירות עמותת ותיקי עמק יזרעאל )0 (שלוחה 04-6520103 doritd@eyz.org.il

www.vatikim-eyz.co.il

צילם גיל בלט, קיבוץ מזרע

מועצה אזורית עמק-יזרעאל

מדינת ישראל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

Made with