Hannie van Osnabrugge - Wegwijs in Wordpress

Hannie van Osnabrugge

wegwijs IN

Wordpress Blogs en websites maken

Wegwijs in WordPress maakt deel uit van een serie. In deze serie zijn verschenen:

Windows Vista of Windows 7 Office 2007 of 2010

Windows XP Office 2003 en eerder

Beginnersboeken: Wegwijs in ...

Dubbelklik 978 90 6283 392 4 Wegwijs in de wereld van Windows XP 978 90 6283 401 3

Wegwijs in Windows Vista 978 90 469 0073 4 Wegwijs in Windows 7 978 90 469 0209 7 Wegwijs in Word 2007 978 90 469 0130 4 Wegwijs in Word 2010 978 90 469 0237 0

Windows

Wegwijs in de wereld van Word 978 90 6283 439 6

Word

Wegwijs in de wereld van Excel 978 90 6283 437 2

Wegwijs in Excel 2007 978 90 469 0131 1 Wegwijs in Excel 2010 978 90 469 0267 7

Excel

Wegwijs in PowerPoint 2007 978 90 469 0187 8 Wegwijs in PowerPoint 2010 978 90 469 0266 0 Wegwijs in internet met Internet Explorer 9 978 90 469 0227 1 Wegwijs in digitale foto’s 978 90 469 0235 6

PowerPoint

Wegwijs in de wereld van internet met Internet Explorer 8 978 90 469 0231 8

Internet

Wegwijs in digitale foto’s 978 90 469 0235 6

Digitale foto’s

Wegwijs in de wereld van websites bouwen 978 90 6283 459 4

Wegwijs in WordPress 978 90 469 0333 9

Websites bouwen

Vervolgboeken: Thuis in ...

Thuis in Windows Vista 978 90 469 0141 0 Thuis in Windows 7 978 90 469 0230 1

Windows

Thuis in de wereld van Word 978 90 6283 438 9

Thuis in Word 2007 978 90 469 0143 4 Thuis in Word 2010 978 90 469 0238 7

Word

Meer informatie over deze uitgaven vindt u op: www.coutinho.nl/wegwijs of http://v-osnabrugge.nl .

Wegwijs in WordPress

Blogs en websites maken

Hannie van Osnabrugge

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2013

Webondersteuning Bij dit boek hoort een webpagina met aanvullend materiaal. Deze is te vinden via www.coutinho.nl/wegwijs .

© 2012 Hannie van Osnabrugge Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gege- vensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaan- de schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toe- gestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uit- gave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag en zetwerk: Studio Pietje Precies | bno, Hilversum

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Perso- nen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.

ISBN 978 90 469 0333 9 NUR 997/124

Voorwoord

Wegwijs in WordPress is een nieuw deel in de Wegwijsserie. Met WordPress kunt u een weblog of website maken, net alsof u met een tekstverwerkings­ programma werkt. Het resultaat wordt echter niet op uw computer bewaard maar op internet. U werkt met WordPress direct online via http://wordpress.com . In het boek wordt uitgegaan van Windows 7 en een willekeurige browser, zoals Internet Explorer en Firefox.

Inhoud van Wegwijs in WordPress Wegwijs in WordPress heeft zes lessen. De eerste les is een kennismaking met WordPress. U gaat de voorbeeldweblog bekijken. Nadat u uzelf hebt gere- gistreerd bij http://wordpress.com kunt u uw weblog activeren en nieuwe berichten op uw weblog zetten en wijzigen. In de tweede les werkt u aan het uiterlijk van uw weblog door een thema te kiezen en een eigen foto te gebruiken. De derde les gaat in op het plaatsen van berichten met hyperlinks, afbeeldingen en video. Ook het opmaken van berichten komt aan de orde. Het onderwerp van les 4 is widgets . Dat zijn allerlei handige hulpmiddelen om uw blog toegankelijk en overzichtelijk te maken. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat uw weblog wordt gelezen en dat lezers, als u dat wilt, kunnen reageren op uw berichten. Daarover gaat les 5. In de laatste les, les 6, wordt de weblog een website; er komen pagina’s (met informatie) bij en de berichten gaan een andere plaats innemen. Uitgangspunten De uitgangspunten van Wegwijs in WordPress zijn hetzelfde als die van de andere Wegwijsboeken: leren door doen aan de hand van stap-voor-stapop- drachten, eenvoudige taal, inspirerende voorbeelden en functionele afbeel- dingen. Elke les bestaat uit opdrachten, Oefenen (opdrachten om het geleer- de zelfstandig toe te passen) en Vragen (om de leerstof te toetsen). Voorkennis Wegwijs in WordPress is geschikt voor zelfstudie en voor gebruik in cursussen. Het is bedoeld voor mensen die minimaal Wegwijs in Windows 7 en Wegwijs

in internet beheersen. Het is noodzakelijk dat u kunt werken met bestanden en mappen op uw eigen computer.

Taal WordPress is er ook in het Nederlands. U kunt direct aangeven dat u uw blog wilt maken in het Nederlands, maar veel begrippen zijn nog niet of niet goed in het Nederlands vertaald. Daarom wordt er in het boek vaak zowel het Ne- derlandse als het Engelse woord gebruikt. Voorbeeldblog en voorbeeldwebsite Voor Wegwijs in WordPress is een voorbeeldweblog gemaakt. U vindt die op http://turkijespeciaal.wordpress.com . Het is de weblog Turkije Speciaal van Meryem die reizen naar Turkije organiseert. Zij vertelt op dit blog over haar ervaringen als reisleider. In de laatste les wordt de weblog een website met meer informatie over haar reizen, zie http://turkijespeciaal2.wordpress. com . In de lessen kunt u deze voorbeelden namaken maar u kunt natuurlijk ook direct ook uw eigen weblog of website maken. Cursusbestanden Als u om te oefenen eerst het voorbeeld wilt namaken, hebt u cursusbestan- den nodig. Dat zijn de foto’s die u ziet op bovengenoemde sites. U kunt deze cursusbestanden downloaden vanaf de webpagina bij dit boek op www. coutinho.nl/wegwijs (klik op het plaatje van dit boek). De instructies vindt u op de volgende pagina. De teksten van de berichten en pagina’s van de voor- beeldsites kunt u kopiëren (selecteren, Kopiëren en Plakken ) vanaf die sites zelf.

Materiaal op internet Op internet verandert alles snel en ook WordPress is voortdurend in ontwik- keling. Hierdoor kunnen opdrachten en afbeeldingen in het boek afwijken van wat u ziet op het scherm. Als een opdracht niet meer helemaal klopt, kijk dan op de webpagina van Wegwijs in WordPress op www.coutinho.nl/wegwijs . U vindt hier de aanvullingen. Ook de antwoorden op de vragen aan het einde van elke les vindt u op deze webpagina.

De cursusbestanden downloaden

1 Maak een nieuwe map in de map Documenten met de naam Wegwijs in WordPress . 2 Start Internet Explorer. 3 Ga naar www.coutinho.nl/wegwijs en klik op het plaatje van Wegwijs in WordPress . 4 Klik onder Cursusbestanden op Cursusbestanden downloaden om de bestanden te downloaden die u nodig hebt voor de cursus. Onder in het scherm verschijnt een balk met een gele rand. 5 Klik op het pijltje omlaag van de knop Opslaan en daarna op Opslaan als . Het venster Opslaan als… verschijnt. 6 Klik aan de linkerkant van het venster op Documenten . 7 Dubbelklik op de map Wegwijs in WordPress . 8 Klik op Opslaan . Ziet u onder in het scherm de melding Cursusbestanden.exe wordt niet vaak gedownload en is mogelijk schadelijk voor uw computer ? Deze melding kunt u negeren. Het bestand is niet schadelijk voor uw computer. Om de melding te negeren klikt u op het kruisje. 9 Klik op Starten , Documenten en dubbelklik op de map Wegwijs in Word- Press . 10 Dubbelklik op Cursusbestanden .

Het venster Bestand openen – beveiligingswaarschuwing verschijnt .

11 Klik op Uitvoeren . Nu kunt u aangeven waar u de cursusbestanden wilt opslaan. In deze opdracht worden de cursusbestanden opgeslagen in de map Wegwijs in WordPress . De map is al geselecteerd. 12 Klik op Installeren . De bestanden worden uitgepakt en in de map Wegwijs in WordPress geplaatst. 13 Verwijder het bestand Cursusbestanden in de map Wegwijs in WordPress . Wilt u de bestanden opslaan op een USB-stick? Klik bij stap 12 op Bladeren … Computer en daarna op Verwisselbare schijf . Maak op de USB-stick eerst een map voor de cursusbestanden.

Hannie van Osnabrugge Januari 2013

Inhoud

Inleiding

13

Les 1 Kennismaking met WordPress

15

1 De voorbeeldweblog bekijken 2 Registreren bij WordPress 3 Het activeren van uw nieuwe weblog

16 19 22 23 25 27 29 31 34 36 38 39 41 42

4 Uw weblog bekijken 5 Het dashboard 6 Uw eerste bericht 7 De pagina About

8 Een nieuw bericht maken 9 Algemene instellingen bekijken

10 Privacy-instellingen 11 Wachtwoord wijzigen?

12 Uitloggen (en weer inloggen)

Oefenen

Vragen

Les 2 Het uiterlijk van uw weblog

43

1 Inloggen

44 46 48 49 50 52

2 Een thema zoeken

3 Een thema bekijken met Live voorbeeld

4 Een thema activeren

5 De header van uw weblog

6 Een eigen foto gebruiken voor de header

7 De tekstkleur van de header wijzigen 8 De achtergrond van de weblog aanpassen

55 57 59 61 62

9 Een afbeelding als achtergrond

Oefenen

Vragen

Les 3 Berichten met afbeeldingen, video’s en hyperlinks maken

63

1 De tekst van een bericht opmaken 2 Extra opties via de Kitchen Sink

64 66 68 70 71 73 74 78 81 83 87 90 94 97 98

3 Plakken als platte tekst 4 Een citaat met Blockquote 5 Een hyperlink invoegen

6 Teken invoegen 7 Een foto invoegen

8 Titel en onderschrift toevoegen aan een foto

9 Een serie foto’s uploaden 10 Een fotogalerij maken 11 Een diavoorstelling van foto’s 12 Een filmpje in een bericht zetten

13 De mediabibliotheek

Oefenen

Vragen

Les 4 Widgets

99

1 De widgets bekijken

100 103 106 109 111 113

2 Widget: categorieën aan een nieuw bericht geven 3 De standaardcategorie Uncategorized wijzigen 4 Achteraf een categorie aan een bericht geven

5 De pagina met widgets gebruiken

6 De widget Tekst

7 De widget Afbeelding

116 118 120 122 124 125 126

8 De link van de afbeelding plakken

9 Een widget verwijderen 10 De widget Tagwolk

11 Meer widgets?

Oefenen

Vragen

Les 5 Instellingen en reacties

127

1 De volgorde van berichten aanpassen

128 129 132 134 136 138 141 142 144 146 149 150

2 De knop Follow ( Volg )

3 Reacties op berichten toestaan 4 Reacties op pagina’s toestaan

5 Uw berichten direct op sociale media publiceren

6 7

Sharing Buttons Likes en Delen

8 Een reactie krijgen 9 Reacties beheren

10 Verschillende gebruikers in WordPress

Oefenen

Vragen

Les 6 Van weblog naar website

151

1 Nieuwe pagina toevoegen 2 Pagina met een submenu 3 Pagina’s Snel bewerken 4 Een submenu maken 5 Het submenu afmaken

152 154 155 157 159 161 162

6 Een link naar een bestaande pagina of bericht maken 7 Een contactpagina met contactformulier maken

8 Een contactformulier bewerken

165 169 170 172 174 176 177 178

9 Omgaan met Feedbacks via het formulier

10 Een ander e-mailadres gebruiken 11 Een statische Home -pagina

12 Een berichtenpagina op een andere plaats

13 Uw website

Oefenen

Vragen

Register

179

Inleiding

WordPress is een programma op internet waarmee u een weblog of een website kunt maken. Veel mensen houden een weblog bij en met WordPress is dat niet moeilijk. Een weblog is een soort dagboek. Het kan gaan over al- lerlei onderwerpen: eten, reizen, katten, taal, hardlopen enzovoort. Op een weblog plaatst u berichten. Lezers van een weblog kunnen ook reacties geven op een bericht. U werkt met WordPress alsof u met een tekstverwerkings- programma werkt. Het resultaat wordt echter niet op uw computer bewaard maar op internet. Het is openbaar óf alleen zichtbaar voor de mensen die u zelf uitkiest. Deze cursus maakt u wegwijs in WordPress. De cursus bestaat uit zes lessen. In de eerste les maakt u kennis met WordPress. U gaat de voorbeeldweblog Turkije Speciaal bekijken. Nadat u uzelf hebt geregistreerd bij wordpress.com kunt u uw weblog activeren en uw eerste berichten erop zetten. In de tweede les werkt u aan het uiterlijk van uw weblog, dat wil zeggen de indeling, het lettertype en de vormgeving. Daarvoor kiest u een thema . De derde les gaat in op het plaatsen van berichten met hyperlinks, afbeeldingen en video’s. Ook het opmaken van berichten komt aan de orde. Het onderwerp van les 4 is widgets . Dat zijn hulpmiddelen om uw blog overzichtelijk te houden. Voor veel bloggers is het belangrijk dat hun weblog wordt gelezen en dat lezers op berichten kunnen reageren. Daarover gaat les 5. In de laatste les wordt de blog een website; er komen pagina’s (met informatie) bij en de berichten gaan een andere plaats innemen. In de lessen kunt u, om te oefenen, de voorbeeldblog Turkije Speciaal stap voor stap namaken maar u kunt natuurlijk ook direct aan uw eigen weblog beginnen. De opzet van Wegwijs in WordPress is hetzelfde als die van de andere boeken in de Wegwijsserie. Het grootste deel van een les bestaat uit opdrachten. Elke les begint met een introductie: waar gaat het over en wat kunt u aan het einde van de les? Daarna maakt u de opdrachten, stap voor stap. Aan het

13

Inleiding

einde van de les vindt u het onderdeel Oefenen : dit zijn opdrachten waarin u zelfstandig kunt toepassen wat u hebt geleerd. Elke les wordt afgesloten met het onderdeel Vragen, waarmee u kunt toetsen wat u hebt geleerd. De ant- woorden op de vragen staan op de webpagina die bij het boek hoort. U gaat daarvoor naar www.coutinho.nl/wegwijs . Daarna klikt u op het plaatje van Wegwijs in WordPress . Op deze webpagina vindt u naast de antwoorden aan- vullingen op het boek. WordPress is namelijk voortdurend in ontwikkeling en hierdoor kunnen opdrachten en afbeeldingen in het boek afwijken van wat u ziet op het scherm. Komt u een wijziging tegen? Geef deze dan door via www.coutinho.nl/wegwijs-contact . Dank u wel.

Als u al de weg kent in Windows en internet, zult u met dit boek de basis- vaardigheden van WordPress snel onder de knie krijgen.

Veel plezier met de cursus!

Wat betekenen de plaatjes?

Uitleg van de opdracht, eerst lezen!

Opdracht, dit moet u doen, stap voor stap

Tip of extra informatie

14

Les 1 Kennismaking met WordPress

WordPress is een gratis programma waarmee u een weblog of website kunt maken. De meeste programma’s waar u mee werkt staan op uw com- puter. Met WordPress is dat niet zo. U werkt met WordPress direct online, op internet. WordPress is een zogenoemd Content Management System (CMS). Content betekent inhoud. Met WordPress kunt u de inhoud van een weblog (of website) maken en wijzigen, net alsof u met een tekstver- werkingsprogramma werkt. Het resultaat wordt echter niet op uw com- puter bewaard maar op internet. Voor dit boek is een voorbeeldwebsite gemaakt. In de lessen gaat u dit voorbeeld namaken. Het is de weblog van iemand die reizen naar Turkije organiseert.

Aan het eind van deze les kunt u:

de voorbeeldweblog voor dit boek bekijken

       

uzelf registreren bij WordPress uw website of weblog activeren

uw weblog bekijken

een bericht verwijderen een reactie verwijderen een nieuw bericht maken instellingen aanpassen

15

Les 1 Kennismaking met WordPress

1 De voorbeeldweblog bekijken

Voor dit boek is een weblog gemaakt. De weblog is van Meryem. Zij orga- niseert reizen naar Turkije. Haar eerste reis is een pilotreis, een proefreis dus. Over deze reis heeft ze een weblog gemaakt. Daarin staan haar verha- len, foto’s en ervaringen als reisleider. In de cursus gaat u deze website ook maken. U gaat de voorbeeldsite (van Meryem) eerst bekijken. WordPress noemt deze verhalen, al of niet met foto’s, berichten .

Opdracht

Start Internet Explorer (of een andere browser).

1

2 Typ in de adresbalk turkijespeciaal.wordpress.com en druk op Enter . U ziet de beginpagina Home . Op deze pagina staan berichten. Het laatste bericht ( Dag 10 ) staat bovenaan.

16

3 Schuif met de muis omlaag. U ziet eerdere berichten. Aan de rechterkant ziet u onder andere de lijst van de laatste berichten.

Klik in het vak bij Zoeken en typ Izmir .

4

Klik op Zoeken . U ziet het begin van de berichten over Izmir.

5

Behalve de Home -pagina met berichten is er de pagina Wie ben ik . 6 Klik op Wie ben ik en bekijk deze pagina.

17

Les 1 Kennismaking met WordPress

Tip

Heel veel mensen houden met WordPress een weblog bij. Bent u nieuwsgie- rig naar weblogs over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld koken of hardlo- pen? Ga naar Google en typ in het zoekvak: site: wordpress.com hardlopen of site: wordpress.com koken . U krijgt dan een lijst van weblogs over deze onderwerpen.

18

2 Registreren bij WordPress

Voordat u met uw weblog in WordPress kunt beginnen, moet u een account hebben. U krijgt een account als u uzelf registreert bij Word- Press. Daarvoor hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. De gebruikersnaam wordt de naam van uw weblog. In het voorbeeld is de gebruikersnaam turkijespeciaal . Deze naam kunt u niet gebruiken. Een gebruikersnaam is uniek. U moet zelf een gebruikersnaam en wachtwoord bedenken.

Opdracht

1 Ga naar nl.wordpress.com . U ziet de Nederlandse website van WordPress. 2 Klik op BEGIN (SIGN UP FREE) .

19

Les 1 Kennismaking met WordPress

Er verschijnt een invulformulier. In het voorbeeld is de naam van de weblog turkijespeciaal . Let op : u moet een andere naam kiezen!

Vul uw e-mailadres in.

3

4 Klik in het onderste vak onder Blog adres . Vul het adres (de naam) van uw weblog in.

5 Klik in het vak onder Gebruikersnaam . WordPress vult alvast een gebruikers- naam in. In het voorbeeld gebruiken we dezelfde naam als de naam van het blog.

20

6 Bedenk een wachtwoord en typ dit in het vak onder Wachtwoord. Schrijf de gebruikersnaam en het wachtwoord op.

Ga omlaag op de pagina en klik onderaan op Creëer Blog .

7

Op de pagina die nu verschijnt staat Controleer je e-mail om de registratie te voltooien . Het webadres van de voorbeeldweblog is http://turkijespeciaal.wordpress. com .

21

Les 1 Kennismaking met WordPress

3 Het activeren van uw nieuwe weblog

Als u alles op de juiste manier hebt ingevuld hoeft u alleen nog maar uw re- gistratie te voltooien. U krijgt een e-mail op het adres dat u hebt opgegeven.

Opdracht

1 Start uw e-mailprogramma en check uw mail. U ziet een e-mailbericht van WordPress.

2 Klik op Activeer Blog . U bent in het dashboard , de werkplaats van uw weblog. 3 Klik op deze pagina op de naam van uw weblog linksboven in de zwarte balk in het voorbeeld turkijespeciaal.

Uw weblog is een feit!

22

Made with