Villabyerne1936

Fw dåg úwn 3.

3AL6ET HOS . HMD SCHRØDEUS EFTF. r

Cirka 100 Dessins kurante Damesko, n y e s t e M o d e l l e r fra Efteraaret. ! anerkendte Mærker: Hertz, Panther, Hagemann, Stjernesko, baade Travesko i Box etter Ruskind, tette Eftermiddagssko t Catf, Ru, Chev. etter Stange- sktnd samt Setskabssko t Søtv og Crêpe de Chine, udsaetges med Rabat, sotn fradrages Notaen ved Kassen. Vt anbefaler Dem at benytte dette usædvanlig fordelagtige Tilbud, endnu medens vi har atte Størrelser paa Lager. Desuden vit der inde i Forretningen være fremtagt Restpar af Dame- og Børne-Fodtøj fra Kr. 3.90. Som særligt Titbud tit vore Herrekunder udsælges en Det prima Herresko for Kr. 16.85.

S t r a n d v e j 17S TV. H^lrup pSi K!M$e$ Herreüngeri tu yderst teve Priser. ¡P tMfarvede Skjor- Msa, grM med fast ..................................... 4 ^ ^ stribede Percaies r moderne Des­ ed 2 Fiipper. ... 5.50 stribede Popiin r svzr Kvalitet 2 Ripper.............6.50 gennemvzvede iBn&TricoiineSkjor- 2 F h p ^ ^ ........ 7^0 »S ta rm oun t^ m. stivet Man- Rest No. 37-42- 4 ^ ^ ........................... 4 ^ 0 ndortøj ^ ^ in t e r io c k ^ rts Facon »Mor- sis Fabrikat pr. Szt 2.85 svær Kamgarn pefri engeisk Kva- iange Ærmer ge Ben, pr. S z t ....... 9.85 imaKamgarn ftn Kva- et Trøje tange Ær- r, tange Ben. atte erretser pr. S z t...... 12.85 :stszt& Combination øBVD« Undertøj er mtagt tit meget bit- P r^ e^ parnas ima Poptin Pyjamas 'getsk Kvatit. pr. Sæt 8.75 !St Numre af Sitketri- tine& Ftonetspyjamas fremtagt tit bittig- Priser. kker imamønstrede ogens- tde stidstzrk ut­ in Sok »Nortey« pr. .........................t s o svzr Vintersok Otdgraa, brun, btaa, ......................... t7 5 ensfarvet 'M Sok »Moretey^ brun pr. Par ... 2.00 tta *"nWienerhatte Rest .............................. 5.(Mi i^WtenerhatteRest .................................... 8 .00 ^1

HeNerup Sko tø js !ager ,

VtJLOAARD SKOTØJ n. Strandvej 163.

HANDELSBANKEN "HT'i''' EGFNKAPilAL: 72.7 MtLL ONER KRONER

Cntm-CtmrMMtüHtBait A k t ie ø e iø k a b

/TBIBEEr

KOKS 8T . PEDER8VEJ 2 (MJ. AF ØTØAMDVØd 161) Ø V . H01.0UØ 101 O øøgø 23,300 Ek8emp!arer. MFaJ/aAyerftea tayettf^tye Op ør tata /orøyef iai M,d 00 Zi'iaerTt- (C Med det forstø Nummer af „Vtüa byernes B!ad" i Aaret 1938 aender vi aiia vore Læsere OR Venner vort bed stø Ønske om et godt Nytaar. Aarsskiftet prægea i Aar af void somme Begivenheder, der, aeiv om de finder Sted tangt fra vore Bredde­ grader, dog maa berøre oa dybt, for di de viser oa en Ufredena og Bar barieta Verden, aom gør Titværetsen uaikker for hete Jordena Befotkning Vi maa derfor være taknemmetige for Freden og gøre oa ktart, at atte, aoni ttører tit denne skønne Verdens Kut ha r e n uaf^Mhg üt at træde aktivt ind i Arbejdet for Freden og Fætteaskabet. Vi nyder den Lykke at bws i et t.and med amitende Landskaber og mitdnede aociate Kampe. Tit Troeis for alte Vanskeligheder er ogsaa det sidst forløbne Aar gaaet paa en saa dan Maade, at vi baade kan føte Gtøe­ de over Freden og Stolthed over Ar bejdets Resultater. I det nye Aar skat det bete fortsættes og gøres bedre, i samme Grad, aom det Jykkea at aamte Kræfterne tit et frugtbart Samarbej de for Fred og F'r^mgang, vit Livs værdierne øges for atte. Vi ønsker fort sat rig Udvikling for Gentofte Kom mune. Her er fortrinlige Betingetaer, btot vi enea om at udnytte dem, dyrke Mulighederne med Omhu og hævde vor Frihed og Setvatændighed ved dygtigt og aamvittighødafutdt Arbej dø. Fra Jutøna Sothvørv gaar vi mod Foraareta Lys og Sommørøna Varmø Bøvidathødøn darom fytder oa mød Haab tH Framtidøn.

HELLERUP AFDELING Strandvej 96. løtf Hatrup 119 6 2766 ORDRUP AfDEL l NG Ordrupvøj SS. letf. Ordrup 4760 LYNGBY AFDELING Hovedgaden ï6 — Tøtf. Lyngby 1S17

Løønøgøger børigttgøø Omprtorttørlng Køb og Sølg øf Akttør og Obltgøtlonør Hjammesparebww i Bogform

K ø b o g S a t - Ob)!gat^on^Dr o g Aktier p a a K ø b e n h a v n s B ørs ORDRUP KONTOR: Ordrupvej 82 T ø i ø f o n : O rd rup 43 0 0

HOVEDKONTOR : Jægereborg Allé 31 T ø i ø f o n : O rd rup 36 0 0

adhøtaMcgabø:. aøSøa hele Døgøet

,

14 Ú 0 ) tldl

VI ga iar a l l e til U d s a lg h o s

1 4 [ø ir l i j e i m ! A !b é r t A n d e r s en s Auto

Under de t stor^ eerlige U0SAL6 titbyder vi Kv e i i t e t t - v a r e r t B v i r k e H g a m a a P r h ^ i r .

Strandvej 149 UHal: Lynghyvej 235 (Hj. af Tnfim^jvej) AHe Bankforretninger udføres Indsknd modtages —Laan ydes thi(ill e r t <)3 ! 5 o!i]gtD( 3 riterihn¡g Aariigt Udsatg

fopiiitågttgi SatgitwüngitMr.

LidMMiiMBern

Før at tkaffa Ftada tH dø nyø Forøartvarør har v) fra tortørøt Lagørat øt åtørt Fart) OardtnøtøØør. tøm udM tgø! ) S Sørtør tU m øgøt tm aa Frttør

S ø N ø ^ ^ a m u ^ o g C ^ M n n e l g M ^ v M ^ - ægte Kvaliteter, 90 cm brede, har ko- s M t m ^ 9 K r 2 ^ s æ ^ M a f ^ ^ ^ m .................................

$ M ^ 1 . Warquiaøtta. R a sta ty k k e r af prikktt Wott og Zlngallnar, har kostet Indtil Kr. .tk ,. s ..,.a for Sort# 3. Etaminø, NøtatoRør ttl Spltøttuegardl- ner. Indanthrønfarvøt og SHkevoller. 4 Q r M ^ ^ f ^ P ^ m .................... SHkømarquIaøttt. Tweed. Cretonne og bt.VoUø tItSovøv.gard. 1de bedtte vaake- og lysægte Kvi., har kostet 4 E Indt. S,50. sælges (or pr. m . A , " J

Smukke Vinter H Æ ]

frtt Vatg, t prtma hetutdne Modestoffer, gennemforet og m xgte Sktndbesztn. 45,00

^ ^

^

S J UU

* ^

8

^

skM sk^ , ^ ^ M b W c m b r ^ h ^ k ^ s ^ t m ^ b K ^ ^ ^ L s æ ^ M a Q E f ^ p ^ m ................................. t , l F j

Hensyn ttt Værdien ^

Vi har fraaorteret 500 Stk. som smiges s p o t b i i i i g t . U i d . . . . 2 5 ,0 0 -1 7 ,0 0 -1 1 .0 0 - 4 ------ 12^ Skindpelse A Pris Kjol ........................................1 . 0 . --------------------------------------------- aøaa Æ ^ 8

Ekstra prima Kvaliteter i Dekoratlons- s M ^ ^ ^ ^ ^ ø H ^ ^ ^ l M c m b ^ h ^ kostetlndtllKr. 9.65. sælges a a m f ^ ^ r m ................................. ^ ^ 0 3 Shatra TUbud. Døn bødtte KvaOtet t Voiie tit Rufhtort! og Gardiner, kun I in Farvø (tndanthrønfarvø) Br. 94 cm (or pr. m l,OB Br. ISO cm for pr. m 3 ,4 6 Størøa forarbøjdøt paa egøn Syatue I de bedate vaakeaegte Kvaliteter og med amuk Bøaaatning uda^gea fr a ............................................ .............................................. Kr. 0 ,0 6 A)tø Hodetfag (remttømmøt I Staonena Forløb aatigea for t/ø P r tø . Sn Døt Kwttkønaaet beat. af Spanngard. og Kappe I kul. Etamine aatig. for pr. Satt 7 ,0 6 hs Waaatgdø Cardtnrøatør, Vetour og Wøbelatofrøater er (reml. med SO—7$ Øøbøt. Ø m r a ^ n ^ Roøønbo ør og Lokkøfrynøer ømt- ^ 0 ^ ^ ^Ikofrynøør. hør koøMt IndtH!.S0 Q C ^ øæ!gøø^or#r.m............... .. PM Ril# ikk# ngdRRtt# Vårar givM ! Januår Måanad 10 */, Rabat. thftBltherttp) Elolijgtnonteritijg Strøndvøj 185 —Tølf. Høfrup 3254 OutØkråMø^ Møtlw «ata., 'r. ^ Ø rØ KaeffreMr. hér ¿ . w teda.1.!¿ 4 0 CSrøa tkarpr. m................... ØOMFØ

iBC, EMrøndvaJ)$e

STRANDVEJ 17$ TEIP. MUSMP a$a

v(v. Weüerup Takstgraanae)

Teløføn Wøtrøg Høg 0

.4

Made with