Joost van Iersel en Dienie van Wijngaarden-de Bodt - Samen werken aan gezondheid

1.3 Ontwikkelingen in het sociale domein

leven. Er wordt verwacht dat hij goede gezondheidsvaardigheden bezit. Door de vrij snelle ombouw van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving is dit voor veel mensen een moeilijke opgave. De verandering (vaak verminde- ring) van de zorgarrangementen stelt ook eisen aan het voeren van eigen regie en het actief zelf, en, indien nodig met behulp van het steunnetwerk, oplossen van problemen. Deze parallelle beweging van een veranderde kijk op gezond- heid en op de samenleving vereist ook een andere positionering van de sociaal werker. Opvallend is dat in beide domeinen (gezondheid en samenleving) meer na- druk komt te liggen op het zo goed mogelijk deelnemen aan en functioneren in de samenleving. In de volgende hoofdstukken beschrijven we dat sociale deel- name een positief effect heeft op gezondheid. In paragraaf 1.2.3 zijn de zes pijlers van positieve gezondheid beschreven. Van deze zes zijn het mentaal welbevinden (2), de zingeving (3), de kwaliteit van leven (4) en het sociaal-maatschappelijk participeren (5) dimensies waarin de sociaal werker vanouds actief en goed geschoold is. Het dagelijks functioneren (6) zou iets meer aandacht kunnen krijgen en het lichamelijk welbevinden (1) is het domein van andere zorgprofessionals. De sociaal werker zal voortdurend geconfronteerd worden met een niet-optimaal functioneren van de cliënt in een van deze domeinen en kan zijn expertise inzetten om cliënten te helpen bij de ondersteuning van de gezondheid. Voordat we dit verder uitwerken, beschrijven we in hoofdstuk 2 de huidige si- tuatie in de gezondheidszorg. De sociaal werker leert zo het veld kennen waar- binnen hij interprofessioneel zal samenwerken.

31

Made with FlippingBook flipbook maker