ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

טופס הצטרפות לעמותה הפדגוגית

הצטרפות לעמותה אינה כרוכה בכל תשלום מצדך (דמי החבר ממומנים ע"י משרד החינוך). בטופס ההצטרפות נאמר כי ניתן "ייפוי כוח בלתי חוזר". הסיבה לכך היא הרצון להימנע מהצורך להחתימך מדי שנה בשנה. תוכל/י לפרוש מהעמותה בכל עת שתרצה בכך, באמצעות פנייה בכתב. הנך מתבקש/ת למלא הטופס המצ"ב, על כל פרטיו, ולהחזירו למשרדי העמותה בת"א.

לכבוד משרד החינוך ומשרד האוצר

אני הח"מ מצהיר/ה בזאת, כי אני חבר/ה בעמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל-יסודי והעל-תיכוני בישראל. בהתאם להסכם קיבוצי בין ארגון המורים בבתיה"ס העל- יסודיים לבין המעסיקים במערכת החינוך, על המעסיק לשאת בדמי החברות בעמותה הפרופסיונאלית שאינה איגוד מקצועי. לפיכך אני מבקש/ת ממעסיקי לשלם לעמותה ואילך. אין בחתימה זו התחייבות כספית כלשהי. 1/1/12 - הנ"ל את דמי החבר החל מ

פרטים אישיים:

-

שם משפחה ___________________________ שם פרטי __________________________

ת"ז

שם ביה"ס __________________________________ כתובת ביה"ס ___________________________________________________________

כתובת המגורים:

רחוב ___________________________________________________ מספר ______________ ת"ד ______________עיר _______________

מיקוד___________________________________ טלפון בבית__________________________________נייד___________________________

____________________ חתימה: ________________ תאריך:

www.igm.org.il , 03-5667702 . , פקס 03-7106741 . , טל 6618356 , תל אביב 23 דרך מנחם בגין

PR - 02 - 01 / 01 ט' -

www. igm.org. i l פע י ל ו י ו ת נ ו ספ ו ת ו פרט י ם נ ו ספ י ם באתר אר ג ו ן המ ו ר י ם

66

Made with FlippingBook Annual report