Villabyerne1933

n".'

Wr. ^

To f$dåg ÚM! 5. Januar

Ordrup-ChaNottentund Bank J^Bgerwborg AU^ at FUialw G j e n t o f t e o g O m e g n e BanB^ GentoMegade 58 S í í o v s h o v e d Banhc strandvej 3Z3 RwtMaf !nd!aanpaa 3 Mifr.aOpaigatae ^ ^ p a. BBktnskc VameaBiter mod Bij}f M RíamaíiHM HeUerup Sygeptejeforretning. T !f. Hetrup 2442. Stn'Bdvej 155 ! ev e ran d # r ti< yvrbrwgafor$n

Hr

AARUCT BDSALG

z/zz^zybr íz^

jP/z/^^z

7 z^úr^

Azr

zf z^or z^z7 y^zz z Dzz^ ¿^/zz^^

zzz^z/ zzzzffz/

O Jía&af.

J o h . P . P ed e r sen ^ S en S T R A M D V E J 9 4 ' — TELEFON HULLERUn K u i K o k s B ræ n d e Meddefefse ti! PuMHnim.

Æ^z/z^zzf^r^ /r^zzz/^zsz^^^ /rzz.'

Hans Hansen, ansat indtii 1. Jan. 1933 i Heiiemp Fedevareforretning veJ Takstgrænsen, tittader sig at meddeie, at jeg atter er genantaget i Fedevare- OK Charcuteriforretningen 0. Bang-Raemueoen, og ska) jeg efter yderste Evne betjene Kunderne ti)fredssti]lende. Ærbedigst Hane Hansen, _________________Firma 0. Bang Rasmussen, Strandvej 161. T)f. Heii. 323. T ræ fæ !d n in g ,R y d n in g o aP tom b e rÉ n g G re ttkapn ång og Top s tcæ r ing )tan De ikke se)v, saa ring tii os og iad os give dem et biiiigt T?bnd. K om m e r o v e r a it. T if. O rd ru p f6 4 f. B ehn ek e , R K o v sh o v e d v e j 4 TrætYes personiig meiiem 13—20.

m. FenA/. o.^ g/af Åfm/. < fo Fo(:oner. Av. o^ roM, o//e FforreFor n/w. Frfi pr. FfA. r.dj. M (^M / o r............................................. v 9 5

Fejf/iorf;ef oZ /t:wo en^. í7/d Cre/v de CAfffe : jo o cfm. ¿ir. o7w. Fn i J.JO, ^ /or............................................ ^ Feíf¿ieAo/<7. o/ /irrwo /rof:ri^ ty varAe- iC.^fe Z77i7wnne/

Fixe Kjoter ^50-32,50

Aiaeo Frayer, r^rr/i]^ rwnA A^va/.

o^ííM fo Fa(;oner < a//e .SforreFrr, og roM

ffFvarende Frm^/iSifer, o/mm- "T

Pr:r /ir. Ff^. .?.jo,

/or . . ^

KOKS

Fneof CAorwenrr BmA/iC&r ; vore ¿iodrfr A!^t'a/ffefor, wm : Morferr& For- ver og .Sforre/rer, a/m. Fnr /ir. For .^.jo, yd

'.'.i'

rLF. HEUUP 101 — 2 2 2 4 HELLERUP KUL-KOK$-LAGER !T. PEDK ÏVÜ 2 (HJ. af nBAKDVEJ t5fj

/or............................................. 4 r . 8 5

Forfra /irfrao FrooJ Ffrrw/ier, o/m. Fr:r "T ............................................... - L .7 5 Foif/ior o/ Foj^ej:7^e Ffr^m/ior, Fierf/; j . j o ................................................... ^ 8 5 Frimo '/, &7^erfrow/ier, i'irr<7< 7n<7ff7 ^ jr.JO Z f'f.................................... v . 9 0

1M. Ordrup 2SA! ORDRUP BRODER)!V)AGAS

S T O R T U D S A L G Færdige og paategnede Broderier tii haiv Fris og derunder

R!

A!bert Andersens Auto s t r a n d v e j 2T1 — J æ R e r u b o r g A H é 29 Hei!erup-Char!otten!und og Ordrup Bitcentrat e t e g a n t e 6 P e rs o n e ra V o g n e — Centraivarmo og Liüebütakst -- Nobie, stedkendte (^haufferer — a t o r e e i e g e n t e P e e k e r d V o g n e tii Bryitup og andre særiige Lejiighoder.

dor Bornr^^o!^^ 1. Ki. Arbejde, biii. M ser. (Syet hos i!!um og Magasin). Aiiemod. Modeiier. Elis Schütz. Hiiemosevej 72, Heiierup. S y s t u e Kk A Chrys!er-B!!en Dag eg Wet He!rup 3418 S igridevej B CMsk-Spart-Seiskd ($pare-Uret) ßedsfs Form ybr Opsportrtg og ForstArrag a / ewAoer ^ rf 0!wtrUat#k#nt#r jRgsrsbori AMá 39 TIL Ontrap 3397 ! oriang l^!bnd paa DiatrlktalEontrvat oUer WovadM^nter#t Nr.VeM 3, Kbb. K. T!L 93M-i(NM.iO:64 og

^ f r a n z / v c /

,, ,

7 7 J - 7 7 J

^ / z i c f i n ^

Domerwe. Afagartn FT/, ^ efru p

HCnUB 9 4 j* *9 5 0 D a g o g N a t

SitúKiWti!M BÜ

OilB ) 242 - 2!0

K u n n y e V o g n e ti) hiiiigste Y'rtser

Jute^erne

H eU erup L æ d e r h a n d e l V W ^______ -E — E ________ U — e ___æ t^mmeekind. Skind tii M B n n B S å i C S K É B B T ..k e r , Skindkr.ver og i S3 Skindheno tning. A/f ! TikfwJ og ^kor.jFarrfk/.r Tii. H.irup H)2 Service Aiie Reparationer for Automobiier og Motorcykter. Vognene hentes og bringes gratis. J j e j ! e r u ^ 9 9 3 ^ ^ a ^ j B o t j r e d M ^ ^ Motor - O - HL -

UBsaíg Foiüüj Msa!g

Regnskabet. f f ./[

! ttrllf-rup imlk'im i tto'--.f

For nt sknfTe Pinds (il nyp Varer udsæt­ ges i disse Dage hele vort store Lager af

-X

Herre-, Heme- e : BemeieiHe) (il reneSpoícríscr

Sørgemagasinet Kongens Nytorv 2i Crepe Meesswereieg ! Nyheder t uidne strikkeds Restpsrtt UldASiike, smukogsvser Jumpere, sort. sort-hvide. BiikeBtipsndsfeisesfor l.S O Kvsiitet. simind. PrtstO.90 grsst, udsseigforY.ao—H.80B.BO s#— .... ............' . " " Veieur Treneperent — Jumpers i Uid og Siike, pris 7.80, uds. for............. 4 . M smuk fyidig Kvsiitet, hsr udsæigea for 5,80............ 4, BO sa tr- S S 4A ' Crepe de Chine, 130 cm. kostet la Kr., uds. for...... 1 1 ,4 0 R.,u.geret sf Crepe de br.. prims hei Ui^ simin- CrepeMereeein , prims ChineogBiikeMsroesin deiigPris8.00. u d s fo r ... 5 ,10 Kvsi .sim. Pris 7,50, uds.for 5 ,0 0 Kjoiersæigessiiemednsj- Veieutine 130 cm br Crepe Biereeeiw, Silke. ^#"8 usim. smuk heiuid VsrJt Oi B ^ S ___A Mri-grsst. hsr kcstet 8.50. !'sPrts8,50. uds. for........ 7 ,3 0 33*l3"oRabata uds.for............................ 0 ,3 0 Nstur- Uid Pepiiien, 130em. b r . sii^.uslmind. smukKvs- En Serie Uidmeusse- ekstrs prims Kvsiitet. sim. iitet, hsr kostet 18.60m. N u li,B O iins-KJeier, Vserdiindtii PrisiO.M, uds. for............. 0 ,B0 Crepe Oeersette, M#d 40,00. uds. for 38.00, 18.00. 14 ,B0 Repiiien. dobb. br. NstufWke, smuk Kvsiitet. Mederne Hstte i Fiit og smuk heiuiden Kvsi., sim sim. Pris 8.00. uds. fo r .... 5 ,7 5 P ie jifrs........................ 9 ,5 0 PrisS.OO. uds for............ 4 ,4 0 Tprkissder i Pepiin, dobb br . prims KvsHtet. hsr kostet 10.00 Crepe de Chine og Tricot ___hei Uld. ti! Btuepigekioier. — udsæiget f o r .............. 0 ,5 0 udsseiges fo r.................. 3, OB sim. Pris 4.50. uds fo r 3 ,7B SiikeJeeqaerd — dobbeit Fransk Messsseitn nrt- bredt. ti! Kjsier og Bsm- Semmsrfrekker sseiges med ,ns hei IHdTsim ^^ 3ao menssetninger. uds for ... 3 ,4 B 3S

Snm ttoklnme udleveres Torsdag Form iddag ea. 200 l'a r llam esko i forske!. Fa^onerforpr.Psr 55

¡V

RalHS SlMtajsmagasm V S v . P e d e r o e n O rd ru p v € j lOS T l f . O rd rup 972

.'SM

Hay^jerc!

sf iomshorgvej, hvor Sporvejsremisen et Denne Remise biiver sssiedes, st der ind under seive Administrations­ bygningen sksi vsere Tiiknrsei for Vognene. Det store Byggesrhejde, hvis Ud gifter beregnee tii omkring en hsiv Miiiion Kroner, sksi pssbegyndes i de nssrmeste Mssneder. Arbejdet er ovedrsget Selsksbete Arkitekt —- ^ VsHer. ^ ^ \ e r Menin - ^ Tb gén. st dr

Tiden sr nu inds mod Bsskmring sf Espsiier, Frugttræsr ssmt Sirbbsks, sg udfores sf kyndig Qsrtnsr ^ tR rimeMg Prts Gsrtnor Bsrigtssp, TV. GsntvJM 35, modtager Besked.

..--iL

V ¡ÜM a !g^

R sgf^r F. !*. Ksgsfberg ksr vsd F(r- " d) A Son eoigt dm VOis. 5o5^ hHeiierup, tii Dirsktss !VoM. /p. Yverretessafsfor Jmmtssb IssysfN HJ. 4 N p d d b -K o k s .............. ké (ovofof O)

t, Rsfms Me Stie

^^"dig t' t 3 bv

Made with