Voorbeeldpagina's opgavenboek 2 havo van Management & Organisatie in Balans, 7e editie.

Opgave 34.5 (§ 34.2) Bessels NV heeft 20.000.000 aandelen uitstaan met een nominale waarde van € 5 per aandeel. De koerswaarde van het aandeel is € 18,60. Deze koerswaarde komt overeen met de intrinsieke waarde per aandeel. Aerus NV wil Bessels NV overnemen en doet een bod van € 19,50 op de aandelen van Bessels NV. Aerus NV bepaalt wel dat dit bod uitsluitend geldt wanneer ten minste 95% van de aandelen wordt overgedragen. Gevraagd a Bereken het aantal aandelen dat Aerus NV minimaal in bezit wil krijgen. b Bereken het bedrag dat Aerus NV moet betalen wanneer alle aandelen van Bessels NV worden aangebo- den. c Hoe noemen we het verschil tussen € 19,50 en € 18,60? d Hoe kan Aerus aan het geld komen om deze overname te financieren? e Aan welke voorwaarden moet Aerus NV voldoen om het een deelneming te noemen? f Wil Aerus NV dat Bessels NV een meerderheidsdeelneming of een minderheidsdeelneming van Aerus wordt? Motiveer het antwoord. g Stel dat jij honderd aandelen Bessels NV bezit. Zou jij deze aandelen overdragen aan Aerus NV? Motiveer je antwoord. h Verklaar waarom Aerus meer dan € 18,60 wil betalen. i Verklaar waarom Aerus niet telkens kleine porties aandelen Bessels via de beurs koopt om Bessels gelei- delijk volledig in handen te krijgen.

Hoofdstuk 34 Regels voor de activa

Opgave 34.6 (§ 34.2) Newbrains NV is een onderneming die zich bezighoudt met innovatie. Haar balans per 31-12-2014 is als volgt.

Debet

Balans van Newbrains NV per 31-12-2014

Credit

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

€ 2.393.000 Aandelenkapitaal

€ 6.150.000 € 1.550.000 € 3.500.000

86.000 Agioreserve

Leningen u.g. Deelnemingen Vlottende activa

657.000 Algemene reserve

€ 6.860.000 Herwaarderingsreserve

335.000

Lang vreemd vermogen

Effecten

429.000 Voorzieningen

€ 1.000.000

Vorderingen

249.000

Kort vreemd vermogen

Liquide middelen

€ 3.749.000 Kortlopende schulden

€ 1.888.000 € 14.423.000

€ 14.423.000

Newbrains heeft van een andere onderneming, Inventive NV, aandelen gekocht met als doel zeggenschap in deze onderneming te verkrijgen.

Gevraagd a Onder welke post staan deze aandelen op de balans van Newbrains?

De post ‘Materiële vaste activa’ komt op de balans van Newbrains op 31 december 2013 voor met een waarde van € 108.000. In 2013 is er niet in materiële vaste activa geïnvesteerd en zijn er materiële vaste activa met een boekwaarde van € 5.000, verkocht voor € 7.500. Er zijn geen herwaarderingen van de materiële vaste activa geweest. b Bereken met welk bedrag de post ‘Afschrijvingskosten materiële vaste activa’ voorkomt op de winst-en- verliesrekening over 2014. c Geef een voorbeeld van een immaterieel vast actief. ( havo, bewerkt )

Opgave 34.7 (§ 34.3) a Wat verstaan we onder overlopende activa? b Welke posten kun je onder de overlopende activa tegenkomen? c Welke posten rekenen we tot de liquide middelen?

CE

Management & Organisatie in Balans

73

Made with