Kraks Vejviser 1925 del 2 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret,

Å. Forretninger er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, mider hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. ' B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Ved Redaktionens Slut­ ning befandt enkelte Len sig under Overgang til. fri Ejen­ dom, hvorfor de meddelte Tal ikke kan betragtes som endelige. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­

villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard,'hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0.55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter Vurderingen i 1923. 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder JLand. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opfort nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn, D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1921. I Slut­ ningen af Fortegnelsen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de 156 Købstæder o g købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. Et Kort over Danmark, hvorpaai nedennævnte Byer er opfort, findes i 2. Bind, foran Afd, VII.

Struer Stubbekøbing Svaneke Svendborg Sæby Sønderborg Taastrup Tarm

Lemvig Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager Maribo Marstal Middelfart Nakskov Nykjøbing F. Nykjøbing M. Nykjøbing S. Nysted Næstved Nørre Aaby Nørre-Sundby Odder Nexø Nibe Nordborg Nyborg

Ringkjebing Ringsted Roskilde Rudkjøbing Ry Rødby Rødby Havn Rødding Rødkjærsbro Rønne Samsø Sandvig Saxkjøbing Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skjelsker Skjern Skjørping Skærbæk Slagelse Sorø Stege Storehedinge

Esbjerg Faaborg

Haslev Helsinge Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Holsted Hornbæk Horsens Hundested Hurup Højer Høng Hørsholm Jyderup Kallundborg Kjellerup Kjerteminde Kjøge

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Aarup Allinge

Fanø Faxe Faxe Ladeplads Fjerritslev Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Give Gjerlev Glamsbjerg

Thisted Tinglev Toftlund Tølløse Tender Tørring Ulfborg Vamdrup

Arden Asnæs Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro Bogense Brabrand Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund Ebeltoft Ejby

Glostrup Graasten Gramby Grenaa Grindsted Gudhjem Haderslev Hadsten Hadsund Hammel Hasle

Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vojens Vordingborg Vraa Ærøeskjøbing Ølgod

Odense Præstø Randers Ribe Ringe

Kolding Korinth Korsør Langaa

Made with