השבט השישי - גליון 95

עיתון המועצה - גליון 59 - ערה"ש תש"ע - ספטמבר 9002 www . zvulun . org . il

איבטין אורנים אושה חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א' כפר חסידים ב' נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים

ח, ַ ת ֶ פּ ַ ת בּ ֶ ד ֶ עוֹמ ָ ה ה ָ נ ָ שּׁ ַ הּ ה ָ יק ֵ ח ְ יא בּ ִ ב ָ ה תּ ַ מ ר. ַ ע ַ שּׁ ַ ד לוֹ בּ ֵ עוֹמ ָ יא ה ִ ב ָ ין נ ֵ ע, א ַ ד ֵ לֹא נ ה, ָ ח ְ תּ ִ ל פּ ֶ את א ֵ שׂ ָ נוּ ל ֵ ח ֹ כ ְ ה, בּ ָ ו ְ ק ִ ן תּ ֵ יא חוֹפ ִ ב ָ ה ְ ל אן ָ ד כּ ַ אנוּ ע ֵ ב ֵ ה ֶ כוֹת שׁ ָ ר ְ בּ ַ ל ה ֹ ין כּ ֵ בּ ַ יח ִ נּ ַ ה ְ ל ף, ֵ חוֹל ֶ ב שׁ ֵ א ְ יּוּךְ וּכ ִ ח ְ ט ו ָ בּ ַ ין מ ֵ ךְ בּ ֵ לּ ַ ה ְ ע ל ַ ד ֵ ר תּ ָ ב ְ יא כּ ִ ה ְ ו ף, ֵ דּ ְ פ ַ ד ְ ע ל ַ ר ָ ה ְ טּוֹב ו ַ י ה ֵ פּ ַ ין דּ ֵ ע בּ ַ ד ֵ ר תּ ָ ב ְ יא כּ ִ ה ְ ו כוֹן, ָ נּ ַ ן ה ַ מ ְ זּ ַ קוֹם וּב ָ מּ ַ בּ ַ יח ִ נ ָ ה ְ ע ל ַ ד ֵ ר תּ ָ ב ְ יא כּ ִ ה ְ ו יוֹן ְ מ ִ ד ְ יאוּת ל ִ צ ְ ין מ ֵ בּ ֶ יל, שׁ ִ ב ְ שּׁ ַ ים, בּ ִ מ ָ ע ְ פ ִ ר ל ֵ עוֹב ָ לוֹם ה ֲ ל ח ֹ כּ יּוּךְ, ִ ח ְ הּ בּ ָ את ָ ר ְ ק ִ ים ל ִ כ ְ הוֹל ְ ת ל ֶ כ ֶ יּ ַ ח ְ יא. מ ִ את ה ֹ ז ָ י כּ ִ כּ ,ָ יה ֶ יב ִ ב ֲ יב א ִ ת ְ נ ִ ים בּ ִ ע ְ פּוֹס ַ ה ה ֶ לּ ֵ א ְ הּ ל ָ ד ָ ה י ָ יט ִ מוֹשׁ ,ָ יה ֶ יל ִ ב ְ שׁ ִ ם בּ ָ טּ ִ א ְ ים ל ִ כ ְ הוֹל ַ הּ ל ָ ט ָ בּ ַ ה מ ָ נ ְ פ ַ ת, מ ֶ ר ֶ ם עוֹצ ַ ים גּ ִ מ ָ ע ְ פ ִ ל ...ָ יה ֶ נ ָ יוּ בּ ְ ה ִ י ְ יוּ ו ָ ם ה ָ לּ ֻ י כּ ִ יא, כּ ִ ת ה ַ ע ַ י יוֹד ִ כּ הּ, ָ ת ל ֶ פ ֶ חוֹל ֶ ה שׁ ָ נ ָ י, שׁ ִ כ ְ ל ֵ תּ ֶ י שׁ ֵ נ ְ פ ִ ז ל ָ א גּוֹד, ְ ר ַ ילוֹן וּפ ִ י ו ֵ ר ֲ ח ַ ל א ֶ ה א ָ מ ָ בּ ַ ז ה ָ כּ ְ ר ֶ מּ ִ י מ ִ ד ְ ר ֵ תּ ֶ י שׁ ֵ נ ְ פ ִ ל ה, ָ שׁ ָ ד ֲ ה ח ָ נ ָ שׁ ְ ה ל ָ לּ ִ פ ְ ר, תּ ַ ע ַ שּׁ ַ י בּ ִ יח ִ נ ָ ה ה ָ נּ ַ ט ְ ה ק ָ לּ ִ פ ְ תּ - -

יּוּךְ, ִ ח ְ ט ו ָ בּ ַ ין מ ֵ ךְ בּ ֵ לּ ַ ה ְ ע ל ַ ד ֵ נּ ֶ שׁ ב ֵ א ְ ה וּכ ָ ח ְ מ ִ ין שׂ ֵ ךְ בּ ֵ לּ ַ ה ְ ע ל ַ ד ֵ נּ ֶ שׁ -

יערי משה

Made with