E1 werkboek vwo

Hoofdstuk22 Voorraadregistratie- enwaardering

Hoofdstuk22 Voorraadregistratie- enwaardering

Opgaven

Opgave22.1 (§22.1) OndernemingWalravenhandelt inhetproductCarto.Vanditproduct isop1 februari 2014demagazijnvoorraad 1.400artikelen. In januari 2014 zijn200artikelenverkocht aanPallieteren300aanJanszen.Dezeartikelenmoe- tenop 1 februari nogwordengeleverd. In januari 2014 zijn 800 artikelengekocht, dieWalraven in februari zal ontvangen.

Gevraagd a De technischevoorraadop1 februari 2014 is ...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Deeconomischevoorraadop1 februari 2014 is ........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave22.2 (§22.1) Bij Gebr. Zwierig vof is demagazijnvoorraad van grondstof Eenk 6.000 kg op 1 januari 2014. Op deze datum zijn inkoopcontractenafgeslotenvoor3.000kgen zijnverkoopcontractenafgeslotenwaarvoor5.000kggrond- stof nodig is.

Gevraagd a De technischevoorraadgrondstof op1 januari 2014 is ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Deeconomischevoorraadgrondstof op1 januari 2014 is ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave22.3 (§22.1) HandelsondernemingDeVries enCohandelt inhet product Smart. Op1oktober 2014 zijndevolgendegegevens vanhet product Smart bekend: technischevoorraad

2.400 stuks 1.750 stuks 625 stuks

inbestellingbij leveranciers nogaf te leverenaan klanten

Inoktober 2014hebbendevolgendeactiviteitenplaatsgevonden: inkoopcontractenafgeslotenvoor

800 stuks 1.500 stuks 900 stuks 1.250 stuks

verkoopcontractenafgeslotenvoor

inhetmagazijnontvangen uit hetmagazijnafgeleverd

CE

Management&Organisatie inBalans

233

Made with