Onsdag 16. september 2015

2

Onsdag 16. september 2015 •

Byskolene får 650 nye plasser til sykler

Sju bynære skoler i Gjøvik blir nå utbedret med til sammen 650 nye sykkelparkeringsplasser. –100 av disse vil bli med overbygg slik som her på Jernbanetorget, sier Halvor Bjaaland i Gjøvik kommune. Dette er et tiltak på vegen for en nasjonal målsetting om å får flere til å gå og sykle til skolen.

Blomhaug skole og Vardal ungdomsskole er først ut når sju skoler i Gjøvik får 650 nye sykkelparkeringsplasser i høst. – Til sammen 100 av disse vil ha overbygg slik som her på Jernbanetorget, sier Halvor Bjaaland i Gjøvik kommune. På de bynære skolene i Gjøvik skal det nå settes i stand 650 syk- kelparkeringsplasser fordelt på sju skoler. – Sykkelparkeringstilbudet på byskolene er gammelt og av ymse kvalitet, og hver skole vil nå bli oppgradert med i under- Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no

kant av 100 nye sykkelparke- ringsplasser i snitt for hver skole. Av totalen på 650 plasser vil 100 sykkelparkeringsplasser ha over- bygg tilsvarende sykkelparke- ringa her på Jernbanetorget, sier Halvor Bjaaland virksomhetsle- der i bymiljøseksjonen i Gjøvik kommune. Før vinteren Etter en anbudsrunde er de første sykkelstativene nå bestilt. Blomhaug skole og Vardal ung- domsskole i Hunndalen er først ut, mens skolene Vindingstad, Kopperud, Gjøvik, Fredheim og Bjørnsveen ungdomsskole følger etter hvert. – Går alt som planlagt vil alle

sykkelparkeringsanleggene være på plass før snøen kommer, sier Bjaaland. Prosjektet har en kostnadsram- me på litt over to millioner kro- ner for de sju skolene, og finansi- eres av Sykkelbyprosjektet og en statlig belønningsordning for sykkelbyer. – I nasjonal sammenheng må Gjøvik-prosjektet sies å være spesielt. Etter det vi vet har ingen andre byer gjennomført et syk- kelparkeringsprosjekt for skoler på denne måten, sier Bjaaland. Øke sykkelbruk Nå kan det sies at sykkelparke- ringsanleggene ikke kommer på plass i den gjeveste sykkelses-

ongen, men tiltaket har et formål på lengre sikt. – Sikker og god sykkelparke- ring er viktig for å nå den nasjo- nale målsetningen om at 80 pro- sent av elevene skal gå eller sykle til skolen. Prosjektet er av- grenset til skolene i byområdet, hvor potensialet for økt sykkel- bruk er størst, sier Bjaaland.

Ved valg av løsning er det lagt kriterier om kort veg fra sykkel- parkeringa til skolens inngangs- dør. For sikker oppbevaring har det vært vektlagt at at det skal være mulig å låse fast både hjulet og ramma til stativet, og at stati- vet også passer for de fleste typer sykler.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Per Gillerhaugen, født 1938, døde 4. september.

Stein Erik Hansen, født 1945, døde 1. september. Moses Themba Mabuza, født 1984, døde 31. august.

Riktig å anke saken om Gjøvik gård til Riksantikvaren

get midt i sentrum noe som særpreger byen. Vi skjønner at Riksantikvaren var nødt til å frede anlegget. Vi har også en forståelse for at det er nød- vendig å være restriktiv når nye planer for Gjøvik gård skal legges. Derfor tror vi det er riktig av Gjøvik kommune å få saken overprøvd av Riksantikvaren. Kanskje blir det medhold, kanskje ikke. Uansett er det da viktig at den øverste vernemyndighetens endelige avgjørelse respekteres.

at det nå sendes en anke til Riksantikvaren, og mener at den lokale vernemyndighetene har lagt seg på en langt tøffere linje. Landskapsplanen som er lagt fram, har fått i overkant mye motbør, synes rådmannen. Bygging av bru i retning Farverikvartalet er noe av det fylkeskonservatoren ikke tror er riktig i tilknytning til Gjøvik gård. Brua ved Holmen Brænderi gis det der- imot aksept for. Gjøvik gård er ganske riktig et helt unikt anlegg. Gjøvik by er tuftet på det som foregikk her i glassverkstida. Hovedbygningen fra 1810 er helt spesiell, og har over- levd i mange generasjoner. Samlet sett er gårdsanleg-

Diskusjonen om bruken av Gjøvik gård har vart i mange år. Etter at anlegget ble fredet, har det stadig vært tema om hvorvidt området fortsatt ville kunne bru- kes. Riksantikvaren har sendt signaler på at Gjøvik gård fortsatt skal brukes fornuftig, men at det må tas hen- syn i samsvar med det fredningsbestemmelsene sier. I dag skal formannskapet i Gjøvik ta stilling til en sak om Gjøvik gård. For fylkeskonservatoren har satt foten ned for en del av de ønskene som er kommet for å til- passe anlegget til moderne bruk. Rådmannen foreslår

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 16. september 2015

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with