D theorieboek vwo

Begrippenlijst

DomeinD Marketing

21.1 E-marketingbeleid

21.3 E-mailmarketing, zoekmachineoptimalisatie en webvertising Call toaction Jeprikkelt debezoeker vaneenwebsitedoor actief, kort en krachtigop te roepen tot actie. Deactie kanbestaanuit het be- stellenvaneenproduct, het bezoekenvaneenwebsiteenzo- voort. E-mailmarketing Het gebruikenvane-mail door eenondernemingomhaar pro- ductenof informatie indebelangstelling tebrengenmet e-mail. DeTelecommunicatiewet geeft regelswaar ondernemingen zichaanmoetenhouden. Zoekmachineoptimalisatie Dewebsiteaanpassenom zohoogmogelijk te scoren inde zoekresultaten, door te zorgenvoor relevante inhoudeneen si- temap (paginawaaropallepagina’s vaneenwebsite zijngesor- teerd). Zoekmachineadverteren Het betalenvoor advertentieruimte inde zoekpaginavaneen zoekmachine. Als jeopeenadvertentie klikt kom jeopde lan- dingspaginauitmet een call toaction. Webvertising Adverterenop internet. Dit gebeurt vaak viaeenadvertentie- handelaar. Gebruikelijkebetaalmodellen zijnCPM (kostenper 1.000 keer verschijnen), CPC (kostenper klikopeenadverten- tielink) enCPA (bedragper ondernomenhandeling). Affiliatemarketing Het adverterenomper verkoopeenvergoeding teontvangen, eenvormvanCPA. Conversieratio Het percentagevanwebsitebezoekersdat ook echt eenbestel- lingplaatst. Cookiewetgeving Een cookie is eenbestanddat door de computer vaneenweb- sitebezoekerwordt gedownload. Voor het plaatsen is toestem- mingnodig tenzij het een functionele cookie is. Informatieregels Voor de controleopde identiteitmoet eenwebwinkelminimaal vermelden: denaam, KvK-nummer, adres, contactgegevens en btw-nummer. Productinformatie Webwinkelsmoeten informatieverstrekkenover productken- merken, prijzen inclusief btw, bijkomende kosten,wettelijkebe- denktijd, betalingsmogelijkhedenende levering. Binnende wettelijkebedenktijd kun jede koopontbinden. Levertermijn Alsdezeniet is vermeld, geldt dewettelijke levertermijnvan30 dagen. 21.4 Wet- en regelgeving

Crossmedialeuitzendingen Eenuitzendingviaeenmediumtypedat oproept tot het gebruik vaneenandermedium. E-marketingbeleid Alleactiviteitendiedeondernemingonderneemt omdebe- hoeftenvanafnemers via internet tebevredigen. Customer’s solution Eenproductmoet eenoplossingbiedenvoor eenprobleemof eenbehoeftevaneen consument. Cost to consumer Denadruk ligt opwat eenproduct voor de consument kost ge- durendedehele levensduur. Dit noemenwede total cost of ownership. Prijsvergelijkingswebsite Eenwebsitewaar jeprijzenvoor eenproduct bij verschillende aanbieders kunt vinden. Convenience Ondernemingen richten zichmeer op klantgemak, onder an- deredoor snel leverenen soepelebetaalvoorwaarden. Communication Ondernemingen richten zich tot consumenten,maar via inter- net kande consument ook zelf reagerenen zodemeningbeïn- vloeden. Daaropmoetenwebwinkels inspelen. E-commerce Handel via internet. Demeest voorkomende zijnB2C: door on- dernemingenaan consumenten, B2B: door ondernemingenaan ondernemingenenC2C: door consumentenaan consumenten. Klantperspectief Gezienvanuit de klant verloopt eenbestellingviadevolgende stappen: bezoek, keuze,winkelwagen, controle, adresgegevens, controleenbetalingswijzeenorderbevestiging. Clickstreamprogramma Eenprogrammaom klantgedragbij tehoudenen teanalyse- ren, zeverzamelengebruikersgegevens vanwebsitebezoekers. Dropshipping Eenwebwinkel die zelf geenvoorraadhoudtmaar bij eenbe- stellingdezedoorstuurt naar eenderdeomhet product te laten verpakkenenverzenden. Detaillistperspectief Gezienvanuit dedetaillist verlopenbestellingenviadevol- gende stappen: controlebesteloverzicht, betalingsbevestiging, aanmaak factuur –pakbon – aanmeldingverzenddienst, inpak- kenbestellingenmeegevenaanverzenddienst enverzending verwerken inhet systeem. 21.2 E-commerce

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

286

Made with