Piet Mooren e.a. - Verborgen talenten

Deel1 Ter inleiding

‘Ze zal het berouwen.’ Dat vind ik zulkebijzonderewoor- den. Diedenk ikheel vaak indeklas. Enals ikvan school naar huis loop zeg ik zehardop. ‘Ze zal het berouwen.’ Eigenlijkmoet je jevinger erbij zwaaien. ‘Dat zal jeberouwen,man- netje!’ Ikgametmijn linkerwijsvinger zwaaienenmetmijn rechterhand heel langzaamhier opschrijven: ‘U zulthet berouwen, vrouwtje!’ (uit JuffrouwKachel vanToonTellegen,

1981, p. 52) Straf zal zij krijgen, eenstrafdiehaar lang zal heugen, even lang als haar gemene praktijken die de leerlingen zijnbijgebleven. En zokomt de ene keer een cowboymet zijn lassode klas bin- nenomhaardaarmeeuitdeklas te sleuren, enkruipt eenanderekeereenwesp inhaar jurk.Maarallewraaknemingenwegennauwelijksop tegendekwellingen die zedekinderenheeft aangedaan, en evenminmaken ze alle snot goeddie ze, althans volgens illustrator Harrie Geelen, uit haar neus op de hoofden van kin- deren liet lopen. InbeideboekenvanToonTellegensluithet absurdistischeaanbij deschoolwer- kelijkheid. In MijnavonturendoorV. Swchwrm omdateenschoolmeesteraanheel deschoolwerkelijkheid fundamenteel isgaan twijfelen; in JuffrouwKachel omdat de schooljuffrouwmet losse handjes barre werkelijkheid was. Kennelijk heeft ToonTellegen er plezier inom leerlingen vandebasisschool een spiegel vande schoolwerkelijkheidvoor tehouden. Er figurerennogveelmeermeestersen juffen in jeugdboeken, endanhebbenwe hetnognieteensgehadover lio’s.Deberoemdste lio in jeugdboekenland isMees KeesvanMirjamOldenhave.Hemzullenwe inenkelehoofdstukkenvanditboek nog tegenkomen. 1.2 Rodedraden Weschrevenhierbovenal dathetontwikkelingsperspectief eenvande rodedra- denvormt inditboek.Andererodendradenzijn ‘verbreding’naaranderevakken en ‘diversiteit’ tussenkinderen. IllustratievanHarrieGeelen in JuffrouwKachel vanToon Tellegen (1981, p. 51)

24

Made with