האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

"‚„ ƒ ‡~‰„ ˜ƒ†‚ ƒŠ‡~Š ‡’ Š ƒ~ •ƒ…‡’ Š ƒ˜ƒ—–Š ˜Œƒ‚ ‚Š…Œ‚ ‡Œ‡ ˜–˜‡ ˜~ Š”ŽŠ ‡~‰„ †– ‚Šƒ…ƒ –• ˜ƒ‰Ž‚ ˜‡‡Ž’ —Œ˜—‚Š Šƒ‰‡ ~ƒ‚ ‘ƒŽ ƒ˜ƒ ‹ƒ•Œ ‹‡‡•‚ ‡”ƒ‡•‚ ‹‰‚‚ ‹€ ˆ–ƒ”‚ ˜‡Œƒ ˜‡ŠŠ‰ ˜ƒ‰ŽŠ ‚—• ‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒŠ ˜ƒŽ’Š ‰ƒ…†ƒŒ ~ƒ‚ ‚ ‡Œ ˜Ž‰˜Œ‚ ƒ„ ˜–ƒ… ‚‡’• ‡‡Š “ŠŒƒŒ Œ–— ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡˜ƒ–‡— ˜ŠŒ€ Š•Š †–Œ ‹‡Œ‡Š…ŒŠƒ ‹‡Šƒ…Š ‡Žƒ‡…‚ ‡Œ‚ Š‰ ˜~ ‚Š‡‰Œƒ ‚Ž— "†– ‚Šƒ…–†’Š –˜ƒŒ ‹~‚ ˜~’Œ ƒ˜ƒ–‡‚ ˜’ƒ•˜ †– ‚Š…— ƒ –†’Š –ƒ‡~ Š…: –…~ ‚Šƒ…Š‰Š ‚Œƒ ƒ~ ‚Š…Œ‚ ‡Œ‡ ˜~ ‚”‡Œ ‚Šƒ…ƒ ‹~ ˆ‡~Œ ‚Š…Œ ‡ŒŠ ˜ƒ~‰„‚ ˜’ƒ•˜ ƒ~ ‚Š…Œ ‹‡Ž‡‡Ž ‹‡•ƒŒ‡Ž ˆ‰Š —‡ ƒ Š‰ ƒ–†’Š ˜‡Ž : ‚Š…Œ ˜—’ƒ… ‚‚ƒ— ƒŽ‡~— ˜ƒ‡ƒŽŒ„‚ ƒ‡ƒƒ‡— •ƒ…Š ‹~˜‚ ƒ˜Š…Œ Š— ƒ –†’Š ‡~—– ƒŽ‡~ •‡Œ ‡‰ ‡‡”Š ƒ—… ‹ƒ•Œ ‹€ ‹‡ƒ 25 Œ ‚ŠŒŠ •‡Œ— ‡Œ Š‰ Š Š…— ˜ƒŠ€ƒŒ ‹ ‹‡—Ž~Š Š ‚Ž€‚‚ ‹Šƒ~ ƒ˜Š…Œ Š— •– ƒ –†’Š –ƒ~ ‹‡ƒ ˜ƒ…’ ƒ ‹‡•ƒŒ— ‚ƒ ‚„ •ƒ……ƒ‰Œ ~‚˜ ~Š ‚„ ƒ "–†’˜‚Š †‡Š…‚ƒ †– ‚Š…— ƒ Š— ƒŽ‡ ‚Œ ‹~ : ‹‡–ƒ†‡’ ‡‡ƒ”‡’ Š•Šƒ ƒ˜ƒ~‡– ”Œ Š— –†’˜‚Š ‡~—– ƒ ‡‰ ƒ• •ƒ…‚ ƒ˜ƒ–†’˜‚Š ˜•’Œ ‚‡ ‹‡ƒƒ‚Œ ˜ƒ‡Ž‚ –~—ƒ ‚ƒ‚ ‡~Ž˜ ‹‡‡~ƒ’–‚ ‹‡~”ŒŒ‚ ‡~ƒ’–‚ ƒ”ŒŒ ˜ƒŽ‚ ƒ˜ƒŠ€ƒŒ ˜~ ‡Œ‚ ‡Ž’ €‡”‚Š ƒ‚ Š ‡‰ ˜ƒ• ‚•‡’‚ ‡ –†’˜‚Š ‡~‰„ ‚‡‚‡ ‹–† ƒ˜ƒŠ€ƒŒŠ ƒ˜ƒ ‡~Ž˜ ˜~ ‹‡~˜‚Š ‡ŒŠ –—’~Šƒ –†ƒ’Œ

142 ‹‡…’Ž

Made with FlippingBook - Online magazine maker