האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

‹‡–ƒ–‡ƒ ˜ƒ‡Ž’Š ˜ƒƒ˜‰ ‚…ƒƒ–ƒ ‹ƒ•‡— ˜•Š…Œ ‹‡‡˜€ 7 ‹‡‡– œ…– †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜‡Š~‡”ƒ ‚ƒ MSW ~–‡’— ˜‡–ƒ~ ‚•Š…Œ‚ ˜Š‚ŽŒ R.N.M.A ƒŠ‰ ‚‡ƒ‡Š œ€ ˜‡—~–‚ ˜ƒ…~‚ 03-5711353 •’ 03-5721678 Š† ‡ŽŠ‚• Š‰‡Œ ‚•Š…Œ‚ ˜–‡‰„Œ shikum@cancer.org.il ƒ—~ ŠŠƒ‰ ‚Œƒ– ƒ—~Œ ‹ƒ– „ƒ…Œ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ ‘ƒ‡ –ƒŒ ‡–‡Œ œ€ — –~ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‘‡Ž — –~ 7 ‡”  œ…– Š† s.w-darom@cancer.org.il

ƒ—~ ŠŠƒ‰ ~Š ƒ—~  ‚‡Ž˜ŽŒ „‰–Œ‚ „ƒ…Œ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ ‡‡ƒŒ ŠŠƒ‰

˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ –Š‚ ‡‰– ‚Ž œ€ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜‡ ‡†Œ ˜‡ ‹‡‡˜€ 7 ‹‡‡– œ…– ‹ƒ•‡— œ…Œ –‡—‡ Š† s.w-mercaz@cancer.org.il

‚‡‚ƒ ‹‡Š—ƒ–‡ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ ƒŒ‡–  ˜‡Š ‹‡Š—ƒ–‡ …‡ ‹‡•„…? ‚‰‡Œ˜‚ „‰–Œ ˜‡~–…~ ‹‡Š—ƒ–‡ ˜ƒ‡’Š˜ 3 ‹‡”ƒ–…‡ œ…– Š† hazakim.jeru@cancer.org.il

‚–…ŠŠƒ‰ ‚Žƒ’” ‚–…Œ ƒ’”‚ „ƒ…Œ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ Œ–— “‡†‡Š ‚Š~‡–~ œ€ ‚’‡… †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‘‡Ž ‚’‡… 25 Š’Ž„ƒ– œ…– Š† s.w-zafon@cancer.org.il

21

†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚

Made with FlippingBook - Online magazine maker