האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

‡Œƒ~Š‚…ƒ†‡Š ‚‡‡Ž’ ‡’† †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜Œ„ƒ‡ ‡Šƒ…Š— ‹˜ƒ~‰„ Š Š•‚Š †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜‡‡Ž’Š ‚ŽŽ ‡Œƒ~Š‚…ƒ†‡‚ ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡˜ƒ–‡— ˜ŠŒ€ƒ ˜ƒ‰Ž ˜ŠŒ€ ˜Š• ˆ–ƒ”Š ˜ƒ‰Ž ‡„ƒ…~ Š•Š †– †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ƒ€ƒŠ ‡’ƒŒ ‹‚‡Š ‹‡‡~ƒ’– ‹‡’† ‡Ž— ƒ•’ƒ‚ ƒ„ ˜–€Œ €ƒŠƒ†Œ‚ €ƒŠƒ•Žƒ~ Š’†Œ‚ ~’ƒ–‚ ˜~ ‹‡˜…‚Š ˆ–ƒ” —‡ ƒŠ~ ‹‡’† Š ˜ŠŒ€ƒ ŒŒ –ƒ†’ ˜ƒ‰Ž ˜”•Š ‚—•‚ ˜—€‚Š ‡Œ—– ’ƒ~ ‹‡’–†”Œ ƒŠ~ ‹‡’† ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡˜ƒ–‡— Š ‹‡‡~ƒ’– ‹‡‰ŒŒ ˆŒ Š ƒ•Š ˜‡Ž ˜‡~ƒ’– ˜ƒ‰Ž ‘ƒ–‡” Š ‹‡‡~ƒ’– ‹‡‰ŒŒ ˆŒ Š Š•Š ˜‡Ž œ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡˜ƒ–‡—œ ˜ŠŒ€ ˜~ ˜Ž‡˜ ‹‡€‡–…ƒ ‹‡’ƒ… ‹‡–•Œ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ –˜~ ‡’ƒŒ‚ ’ƒ†‚ ‹ƒ‡ 30 –…~Š ‚”•‚ Š ‚Œ‡˜…œŠ ‹‡‰ŒŒ ˆŒ Š ~’ƒ– ˜†Š…‚ ƒŽ‚œ ’ƒ† ‚‡‡Ž’Š ‘–”Š —‡ ƒ˜—• ƒ˜ ‚ƒƒ‚ ‚ƒƒ‚ ‡Ž’ ‡’ƒ‚Š ˆ–ƒ”‚Œ ‚Šƒ…‚ ˜~ ˜––…—Œ ‚„ ’ƒ† ‹‡‰ŒŒ‚ –~—Š ‚„ ’ƒ† ‘–”Š —‡ ‹‡‡~ƒ’– ‹‡‰ŒŒ ˆŒ Š ‚Šƒ…‚ Š— ƒ‚ƒ ˜ƒ‡~ƒ’–‚ ˜ƒ–‡‰„Œ‚ ˜ƒ‡€ƒŠƒ•Žƒ~‚ ˜ƒ•Š…Œ ƒ‚Œ Š•Š ˜‡Ž ‹‡’†‚ ˜~ ˜ƒŽƒ—‚ ‹‡Šƒ…‚ ˜ƒ’ƒ• €ƒŠƒ†Œ‚ €ƒŠƒ•Žƒ~ Š’†Œ‚ ~’ƒ–‚ Š— ƒ—…Œ‚ ˜‰–Œ ~”ŒŽ ‡~ƒ’–‚ ’ƒ†‚ ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ Š— †Ž–†Ž‡~‚ –˜~ ƒ‡–ƒ‚Š ˜‡Žƒ ‹‡‡~ƒ’–‚ ‹‡„‰–Œ‚Œ ˜‡–Œ www.cancer.org.il †– †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ Š— ‚…ƒƒ–‚ƒ ‹ƒ•‡—‚ œ…Œ ‹‡’†‚ ˜~ Š•Š ˜‡Ž ‰ ƒŒ‰ shikum@cancer.org.il Š ~ƒ ƒ~ 03-5721678 Š† ‹‡‡˜€ 7 ‹‡‡– œ…– ‡†Œ ˜‡

Œ„ƒ‡ ‚Šƒ…‚ƒ ‰˜‡‡ ˜‡~ƒ’–‚ ‚ƒƒ‚ ‡Ž’ ‚’ƒ‚Œ –ƒ†’ ’ƒ† Š ‚Œ‡˜…‚ ˜ƒ–ŒŠ ˜‡~ƒ’–‚ ‚ƒƒ‚ ‡Šƒ•‡— Š— ‚‡Ž’ ˜‡„‡’ ‡’ƒ‚Š

‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚ Š— –ƒ‡”Š ‡Œ‚ ‡˜ƒ–‡— 1-222-6050 | *6050 www.btl.gov.il

*3928 ƒ’‡˜ ˜ƒ…ƒŽƒ ˜ƒ–‡‚Œ ˜ƒ‡˜ ˜—€‚ –—’~Œ‚ ‡Œƒ~Š…ƒ†‡ Š— —…‡Žƒ’Š† ˜ƒ–‡— ƒ’Š†‚ –’ŒŠ –—•˜‚Š —‡ ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡˜ƒ–‡—Šƒ ‚‰Ž Š‡ ˜ƒ‰Ž ˜ƒ~”•Š ‚˜ƒ~ —‡€‡ƒ ‚‡˜‚ ‡†–’ ˜~ ~ŠŒ‡ ‡Œƒ~Š…ƒ†‡ Š— €‡”Žƒ 09:00-18:00 ˜ƒ—‚ ‡ œ‚ œ~ ‹‡Œ‡ Šƒ’ ~ƒ‚ƒ ‹Ž‡… ˜‡Ž ˜ƒ–‡—‚

49

‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚

Made with FlippingBook - Online magazine maker