B opgavenboek vwo

Opgave5.5 (§5.2) a Wat is kenmerkendvoor een lijnorganisatie? b Noemdrievoordelenvande lijnorganisatie. c Noemdrienadelenvande lijnorganisatie. d Beschrijf het verschil tusseneenhiërarchischeeneen functionele relatie. e Geef drie takenwaarmeede staf kanwordenbelast. f Wat voor organisatieheeft jouw school? Leguit.

DomeinB Organisatie

Opgave5.6 (§5.2) JovliNVheeft onderdedirectiedevolgendeafdelingen: Verkoop, Inkoop,AdministratieenLogistiek.Deafde- lingVerkoop is verdeeld inEuropaendeUSA. De inkopenvindenongeveer voor dehelft plaats inNederland envoor deanderehelft elders. DeafdelingAdministratieheeftmedewerkersvoor de financiëleadministratie, debiteurenadministratie en crediteurenadministratie. De afdeling Logistiek gaat zowel over de opslag vande goederenalshet transport.

Gevraagd Maak eenorganigramvoor Jovli NV.

Opgave5.7 (§5.2) Optimaal BV produceert hoge kwaliteit keukentoebehoren. Het vijfkoppigemanagementteam vanOptimaal BVbestaat uit eenAlgemeenDirecteur, eenDirecteurProductontwikkeling, eenDirecteur Inkoop&Productie, eenCommercieel Directeur en een Financieel Directeur. DeCommercieel Directeur geeft leiding aandeMar- ketingmanager en aan deManager Verkoop&Distributie. DeDirecteur Inkoop& Productie geeft leiding aan tweeafdelingshoofden: de Inkoopmanager endeProductiemanager.DeFinancieelDirecteurgeeft leidingaan het hoofdvandeadministratieenwordt in zijndagelijksewerkzaamhedenbijgestaandoor een stafafdeling. ( Nemas, bewerkt ) Gevraagd a Tekenhet organisatieschemavanOptimaal BV. b Wat isde taak vande staf bij Optimaal BV? c Noem twee voordelen en twee nadelen van het inschakelen van een stafafdeling door de Financieel Di- recteur. Opgave5.8 (§5.3) FysiotherapieJanssenBVverricht rechtstreeksbehandelingen,maar ookviadepolikliniekvanhet ziekenhuis en in de thuiszorg. Er werken 39medewerkers: fysiotherapeuten, assistenten enmasseurs. Er is een twee- hoofdige directie die verschillende domeinen vande onderneming voor haar rekeningneemt. Peter Janssen is verantwoordelijk voor planning,marketingen commerciële zaken. Riet Janssen is verantwoordelijk voor fi- nanciënenpersonele zaken.Voorpersonele zakenheeft zij eenparttimestafmedewerkster, dieooksecretariële werkzaamhedenvoor dedirectieverricht. Er zijndriegroepenvoordediversesoortenklanten: groep1 isactief indepolikliniekvanhet ziekenhuis, groep 2bij de thuiszorgengroep3bij de regulierepatiënten. Elkegroephelptdeanderealsdatnodig is.Binnenelkegroep zijneen leidinggevendeeneenplaatsvervangend leidinggevendeactief, diebeiden lid zijnvanhetmanagementteam (MT). Er is regelmatigwerkoverlegbinnen deafzonderlijkegroepen. Ineerste instantie lijkt dezestructuur tewerken,maarnaeen jaarblijkt dat tussende verschillendegroepen een tegrote afstand is ontstaan. Dit geeft praktischeproblemen indedagelijksewerk- zaamheden, omdat de groepsleden teweinigweten van de andere groepen. Verder ontstaan conflicten over de verdeling van personeel en de planning. Binnen het MTwordt hier regelmatig over gesproken, niemand komt tot eenoplossingbinnendehuidigeorganisatiestructuur. Tochblijft dedoelgroepbenaderingbelangrijk voorJanssenBV.Deondernemingbesluitommeernaareenprojectorganisatie tegaan.Omallemedewerkers daaropvoor tebereidenmaakt zeeenplan. Allemedewerkers zijnenthousiast en iedereen is altijdbereidom zogoedmogelijkwerk af te leveren. Hetmanagement ziet deontwikkelingdanookpositief in. ( Nemas, bewerkt )

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

26

Made with