B opgavenboek vwo

c Geef eenbezwaar dat dedirectie kanhebben tegenhet voorstel vandeondernemingsraad. ( havo, gewijzigd )

Organisatie DomeinB

Opgave5 Uit deCAOvoor uitzendkrachten (algemeenverbindendverklaard):

Artikel 3 Gelijkberechtiging 1 Uitzendondernemingenwijzen, uitgaandevanhet grondwettelijkbeginsel dat allendie zich inNederland bevinden ingelijkegevallengelijkbehandeldworden, discriminatieopgrondvangodsdienst, levensover- tuiging, politiekegezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuelegerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekteof leeftijd, af. 2 Bij dewerving en selectie van, alsmede bij het aangaan van een uitzendovereenkomst met de uitzend- kracht, latenuitzendondernemingen zichenerzijdsalleen leidendoor redelijkerwijze testellen functionele eisen, anderzijdshouden zij rekeningmet debelangenvandebetrokkenarbeidskrachten. UitzendondernemingAlbertsBV isvoor eenvanhaar opdrachtgeversop zoeknaar eengediplomeerdbakker. In de advertentie hiervoor heeft Alberts BV opgenomen dat, gezien de nachtelijke arbeidstijden, de vacature alleenopenstaat voor belangstellenden jonger dan40 jaar en zonder arbeidsongeschiktheidsverleden. Gevraagd a Noem twee redenenvoor deopdrachtgever omeenuitzendonderneming in te schakelen. b Handelt AlbertsBV in strijdmet deCAO?Motiveer jeantwoord Op bovenstaande vacaturemeldt Paul Bosboom zich. Paul is in het bezit van de vereiste diploma’s enwordt geschiktgeacht voordeze functie.AlbertsBVbiedthemeenarbeidsovereenkomst aandieopgesteld isvolgens deCAOvoor het bakkersbedrijf. c Is het juist dat Paul een arbeidsovereenkomst volgens deCAO voor het bakkersbedrijf ontvangt? Licht je antwoord toe. ( vwo, gewijzigd )

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

52

Made with