Brinch&Spehr_1908_1933

'l'il (irund l’or dette Skrift ligger bl. ;i. P rotokoller, A rk iv d o k um en ter og et trykt Materiale, hvoriif lier sied næ vnes : Den svenske O pfindelsernes Bog (KS74). A .T . Hov: Det kgl. O pfostringsh us gennem 1Û0 Aai’ (190,9). Ivorkskærernes Fagforening, F estskrift i Anledning af O rganisationens n()-Aars .1u b ih e u n i, udarbejdet af V. Norregaard og Yilli. Nielsen (1924). K arm arseh und Heeren : T echnisches W ö r­ terb uch ( Frag 1881 ). Dr. Ju liu s von W iesner : Die HohstoiTe der Pllan/.en reiches (191

Made with