פרסומידע - גיליון 862

ידִע

פרסו

862 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, פר’ נצבים-וילֹך כדִ’ אלֹולֹ תשע”ז 15.9.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook HTML5