צו הארנונה לשנת 2017

בסיוון תשע" , ו 18-16-2116

2117 - נוסח סופי – אושר ב מועצת העיר בתאריך

צו הארנונה לשנת

22

1

ב'

של

מתוך

עמוד

Made with