Villabyerne1945

7-s ^

Nr. 1

Torsdag den 4. J an u a r 1945

4Û. A a r g M g

H v a d V i f f a b y e r n e h a r t j e n t o g h v a d v i e j e r i F o rm u e G en tofte K omm un e f ig g e r i Sp idsen baade fivad a n g a a r in d tæ g t og F o rm u e

P R E M A B ræ n d e sælges. — Skæres til ethvert Formaal HELLERUP TØRVEKOMPAGMH V. L. Lyngby Callisensvej lo Helrup 6908

TØRV Formbrændse! \ i ! r '{(< M N 's' s in](M

hvorledes Brandvæsenet alarmeres. . .

D e t kgt. o c tr . a im . B r a n d a s s u r a n c e - C om p agn i Stittei 17 98 — t e g n e r a!!e Arter af Skadesforsikring.

Ogsaa dette Spørgsmaat er taget med blandt den nye Hvem Hvad Hvor's Tusinder af Oplysninger. Køb den heller i Dag hos Deres Boghandler, i Morgen er det maaske forsent. Oplaget 125.000 Ekserhplarcr er ud­ solgt fra Forlaget. HV EM -HVAD -HVOR Heft. 3,15 — 4 , 1 $ indb

ClOStRU!

[ 1 HA 6 ÎR

RfUmVHE

MACUkSE lAARNSt

EttlfüüP MAAUV

1 7 -li wvmcvRE ViUlJSE MiaUMlUlllf

K fa m p e n b o r g : Assurandør S. A. Lorentzen

HfHlfY

YAHENSBlti

mtlSilOHllH

Dyrehaveve 2, 3 T!f. Orofup 3142

f

FremsuNing rises oreusfunendc /ufHttY/fs/orbrAÍdrne t (M uffen KfD" nd^/or HorffistutissutN/t/ndef For b r e r K ro n e, d e r {/etinemsinfh;; í.ienes i V:N

Dinner.

Fotlov etsesringe Hatgraen qz #ØTKBR^#AA€J r S k a n d i a B r æ n d s e ! ^

kan atter opnaa et tiarmoQUk Ansigt — med løftede Træk og na- ttirhg \!und — v d f ornyel!4P eÜeT t)rn%t]H)ng a! l'prfs f'rotk-%e, men de! toaa gøres rettidtgt. Prøv del stmu ! OD Op

Kr h r h r h r h r "g KobeM¡ia\n. F-u de fem K- a nmun e r !iar ( i en n ems n i t s i n d t a - g t e n \ æ i e t (ientofte H)f5 Ly ug t)v Fa.trfta-k ........ tSH) SoUerod .................... 590S Lrederiksfurg .................... 3150 h u h e n h a v n H'.itd F o r m u e r n e angitar, ligger tiyerne e ia l nu k i a i t t Sjutl.^en. men lerud meit de ns ma n g e \'e!have:]de T il ­ fl ytt ere e r m.tn dog ium nogle fa.* T u ­ sinde K r o n e r e ft m. Deiettm* fuiger P'iedr- ril. bel g me d St ore Ma gl eby p.ia P'a'ide- pl nd- en, mederi ' Kubenli a' n-- Ko mm u n e f o r d k i mna r paa Tiendi'pl-td-'-n. Saaled-'^ \ a r Foilioldeta- p.ta I nd t< ! gt og F o r n .m ' i i;' 12. m ' -n t er k an s \igto. ng F o r m u e r kan hort. eg om de p o r - k y d n i n g - a . k u n n e s ke i de k(.H'¡m

T \ K R forel igger i di.-'b.t' Dage efi s a n d e t O p g ø r e l ' f n \ e r S k a l t e y d e r n e s I n d ­ t æg t e r 1 !:'42. cg altid k a n det s tatibti-ke Ma te r ia l e give Ant e d n i n g til i n t e r e ss a nt e B e t r ag t ni n ge r . He i d e r ma n '-^ig n t ndi er t id til de ttngne K e n d s g t r n i n - ger. viser det sig. at ( i e nt o ft e K u mm u n e !iar bm^aiet sin Fa rer st i ll i ng t);iadt' me d H e r e v n til I n d k " n i ' t eg Fot t nue . De r tiar 1 Villab'.'erne va-ret eti ( i en nems n i t s i n d - tæg! pan 7('4S Kr pr. S ka t t e v d e r . Sfsm \ r . 2 t B.i').-.en k omn i er Lvngtiy-Ta.ir- ba'k ng d e r e t t e r St diernd, F r e d e i i k - b e r g

A N O R D B JÆ R G . SÍHANDVEJ 32 4 (2YVANGó!ó^

Deres Hjem K un stgen stand e ARKITFKIUR tNTERiØRS PORIRÆ irER

S K A N D I A

- Svflkrogcn s L\'a s 11 *

Vtüagn

3 f Ved Eltham* og Schcffigsvigj

Skal De bruge B U D E Da ring til

Staar Klaveret ustemt? \b \! o

\)t \apr<* fn kv-t !.rtnartn(^ i"f namv '^rnfration at havr smukkr Lotn^rahff at t)rrf^ Hjfnt itfrrå særddutde Knn'tgrnftanttc. t n

Andersens Budcentral (iaU ixenssej tn, H!i S ^renaen, ny tndeh.

d f r tl'i I']''t ('!

..

! r dr' m.t ' ( ", r- Í ''!!) ( ! to r ir ' ig Mg! i Ina i. l-'f'Uiirr god'* !'r;-^er for \c.-

FHEOfRIKSaC SI MA 6 LEBY LVM 68 Y-IHt!! 8 K. OR/iG 0 ñ 175)0 ISOSS 10.650 102 SS

GENI0FÎE SaLLEDØO 331 6 4 29.511

ANDREAS(Wt$TENSEN Lent rø! .^^0*7 127<)S

Indlf \criu({. Gentofte Korsetmagasin. Gentoftegade 50

Husmod ere n har sine Besvacriigheder med at skaffe det nod vendige ti! Husets Vedlige­ holdelse men eet Sted er hun dog sikker paa at mode Hjielp og Forstaaelse. og det er hos Urick. Her er stadig gode Kva!iteter i Rengøring sartik ler, Borstevarer. Ha!ing. Bonevoks og Tapet, og hvad mere er. her er gode Raad fuldstændig gratis. M ! JM € h DNDEOAARDSVEJ 53 - OROR. 44 05 TARtT — FARVE — UNOLEUM

VifREØSE MØl^OSYEHliE

E6R'/N RERSIECER,\E

/ 7 ! 8

7 .2 2 9

S 9 5 f

6 5 6 7

5 8 9 5

Ordrupvej 40 r Jvo/;?

6 L 0 S W 4 9 8 4

I4AHIÍBV C1AD6AKSE HERLEV

L en tra lvarm espec ia itsten \ y t o g lie p a ia tio n e ! SOAanLrlårtnf An >mpdp ag Bbkkemtagerørbejdf udlare^ Richard Olsen, CL Vartovvej 34 Aut Sanitet*- (yo# ou ^andmenøt R y v a n g ve$^a

4 806 3 .4 0 0 (àrafisk F rrm stü h n g af F orm ueforholdet 1 de IB Kommuner Í í / 4 . ICI

Y \ F T gik s<^m ventet. A llerede faa Ti- m er eft^'r. at Bdlebsalget var aabnet i Tirsdags, var d er fakti.^k uds

F AA D E R E S GULVTÆPPE RENSET NU ! H oï kan De taa det gjort paa faa !)age og være sikker paa et smukt Resultat. Hvert eneste tæppe bliver behandlet med største Omhu og Forsigtighed, saa De kan trygt overlade os selv de kostbareste Ting til Rensning. Rtng blot til Helt. 6491 . Vi henter og bringer Tæppet, og vi er alttd præcise. STRANDVEJ 199 TLF. HELRUP 6491

Domanges Fordo! - for aimon! Vo!. For 1,805,320 Kr. i dansko Varer udioddes som Cevinsfer i hver Traakningssene. Lofferiefs Over­ skud goer fi! Wospifaier og andre socia!e og afmennyffiqe tnsfifu- fioner. Vare!offerief sloffer dansk Frodukfion. Lodsedter faas ¡ Hovedkoüekfio- Laksegade 2. Kbh. K. — Cen- fra! 12 90, og hos de auf. Koüek- ferer. Pris fif 4. Traakn. (10.—12. lanuar) 3,80 Kr. V A R E LOTTERtET

SPRØJTEVæDSKER

Made with