Millieu Compact #18

SELECTIEVANHETBELANGRIJKSTEMILIEUNIEUWS compact mILIEU

Nummer 18 Jaargang 26 14oktober 2014

Richtinggeven aan milieubeleid inde 21e eeuw

Uitgelicht

Comfortabelwonen zonderenergierekening

De onlangs afgesloten Deal Stroomversnelling Koopwoningen geeft huiseigenaren de kans hun rijtjeswoning compleet te vernieuwen van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn. Hierdoor hebben honderdduizenden huiseigenaren zicht op een comfortabele woning, zonder extra energiere- kening, terwijl de bouwsector er de komende jaren ca. 10.000 banen bij krijgt. Elders in dit nummermeer over deovereenkomst. CatalogusBiobasedVerpakkingen Door toepassing van plantaardige grondstof- fen kunnen biobased materialen milieuwinst opleveren door een lagere CO2-uitstoot en het beperkenvanhetgebruikvan fossielegrondstof- fen. De Catalogus Biobased Verpakkingen, zie elders in dit nummer, geeft een overzicht van biobasedverpakkingendiealworden toegepast. Verlagingenergiegebruikpoldergemalen Nederland heeft ongeveer 5000 boezem- en poldergemalen, die naar schatting 500 GWh energie per jaar verbruiken. Dit kan aanzienlijk teruggebracht worden, blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven en advies- en ingenieursbu- reau Tauw. In het onderzoek staan mogelijke maatregelen. Investeringen die hiervoor nodig zijn, verdienen zich terug door een lagere ener- gienota.Waterschappen zijnenthousiast overde mogelijkheden.

Foto: Michiel Wijnbergh Een kwart eeuw na de presentatie van het eerste spraakmakendeNationaalMilieubeleidsplan (NMP) werkt hetMinisterievan Infrastructuur enMilieuaan de modernisering van het milieubeleid. Voor het ministerie en een viertal andere betrokken partijen, waaronder Milieu Compact, reden om op donder- dagmiddag 11 december in Utrecht de conferentie ‘Richtinggevenaanmilieubeleid inde21eeeuw’ te organiseren. Doel van de conferentie is het ontwik- kelen van inspirerende voorstellen tenbehoeve van demoderniseringsslag.Meer informatie staat opde www.milieucompact.nl.

1

Made with