Examentraining theorieboek vwo

Hoofdstuk48 Examentraining

Hoofdstuk48 Examentraining

Wewillenons hier tot éénopmerkingbeperken: de stof voor het centraal eindexamenwordt be- sproken indomeinA, hoofdstuk 2en3, indomeinC, domeinEendomeinG. Dat zijn de domeinen die jemoet kennen voor het centraal eindexamen. De andere domeinen kunnenvoorkomenophet schoolexamen.

Jebent nudoor allehoofdstukkenheen enhet centraal eindexamen ligt voor je. Veel stof heb je minofmeer vanzelf al herhaalddoor hetmaken vande opgaven. Inde opgaven vandemeeste hoofdstukkenwaren al één of meer examenopgaven opgenomen. De stijl van deze opgaven is dusniet nieuwvoor je. Deopgavenbij hoofdstuk48bestaanuit eencompleet examen.Hoewel elkexamenanders is, zal dat je al eengoede indicatie geven. Ga bij de aanpak vandat examenuit vandemanierwaarop

Made with