Examentraining theorieboek vwo

je zelf graagwerktmaar pasopdat jeniet blijft hangen ineenopgavewaarover je twijfelt. Neem eventueel vooraf het heleexamendoor en stel voor jezelf vastwelkevragen je zeker zonder enig probleem kuntmaken. Enmaak die eventueel direct daarna. De kans is groot dat jedan een stuk rustiger bent als jeaandeonderwerpenbegintwaarover je twijfelt.

Algemeen

Of jemeerexamenswiltoefenen, iseenbeslissingvan jouen jedocent.Verwijzingennaaroverige examens vind jeoponzewebsitewww.managementenorganisatieinbalans.nl.

Opwelkemanier je ook wilt oefenen, neem tevoren even onze opmerkingen over de examens door. Perexamenjaar kun jedievinden ineenpdf.Wetgevingkanveranderen.Situatiesdie ineen bepaald jaar actueel zijn, spelensomseenpaar jaar laternietmeer. Somswaseen zinvoormeer- dere interpretaties vatbaar. Dergelijkeonderwerpenhebbenweopgenomen indiepdf’s. Opdiemanier kun jeeenexamendat al eenpaar jaar oud is tochnoggebruikenalsoefenstof en ben jeer zeker vandat het volkomenaansluit bij dehuidigestandvan zaken.Alswegeenopmer- kingenhebben, staat dat ook vermeld. We herhalen nogmaals: de stof voor het centraal eindexamen vind je in domeinA (hoofdstuk 2 en 3), domeinC, domeinE endomeinG. Als eendeel vande stof verandert, vind je dat ook op onzewebsite.

Wewensen jeveel succesmet jeexamen!

SarinavanVlimmeren WimdeReuver TomvanVlimmeren

Management&Organisatie InBalans

280

Made with