Microsoft Word - RTL под углом_11c0df56

זחבוניצמו " ל ) עטיהרזהדובע " א ( , תביתבוקיידש " ויתווצמב " ושריפו

תבכירי - המשרדלתתדעתםעלהנושאהנדוןבה . כך , למשלשאילתההחושפתאישוויוןבמתןשירות מסויםמביכהאתהמשרד , בפרטכשהמידענחשףבחתימתוהאישיתשל השר . בנוסף , השאילתהעשויהלהסתייםבמילים : " מהבדעתהשרלעשותעלמנתלמנועאתהאפ ליה ?". כךאנומעביריםמסרלשרואףמפעילים .

" ויתווצמרכשבאל ." אלפיהרואכלהנהו - אוהתווצמלשןרכשיכעודיאלה

ןדעןגבהניכשהויזמהנהיש , לודגאיהשהכרעבהגונעתבה , ונלרשפאיאש

לכשהלעתולעהל . זחוצרשכו " הזהגונעתהךרעתלודגונלתולגלל , אל

הבוצקהדמולואצמ , ודגללכבותואוללכקרדחאל , ורמאו ) פתובא " ימד " ז :(

) טםילהתבוטרחוש :( ךלןיאוךליתקקחםיקוחןהברהרהלתושר , לשורציו

"

רצקהתוצמהרפס

ןהבופקונםדא , םהילעןיבישמםלועהתומואו , רשבוריזחרשברוסיאןוגכ

ןכוןמייקלהזהןמזבונלרשפאשהשע תוצמהלכוטקלנוופסאנוב

םתושעלמענמהלהזהןמזבםדאהל עבויחהשהשעתאלה

חלתשמהריעשוהמדאהרפוהפורעהלגעוב לחב :

במרהםאנמשיפכו " זםינושארהמהברהום " ל .

םולשהוילעךלמהדודהיההמכו , וכעהןמוןיסרוקיפאהןמרעטצמ " ם

בלותואיתקליחו ' םיקלח

םיקוחהלעןיבישמויהש . ןיכרועשרקשהתובושתבותואןיפדורויהשן מזלכו פלםדאהתעדרצוקי , הרותבתוקבדףיסומהיה , רמאנש ) טיקםילהת , טס :(

השעתוצמה

םושרהןכרצלעגפמלשומויק לעינויחהתורישהקפסעידו ה , ותרסהלרבדהשענאלו , הדובעימיהשימחךותעגפמ התאריסהלהשקבבקפסלה ינפתוברל , המלשוהאלשוא םימיהשימחךותותרסה , הרסההתולעבםושרהןכרצ התאבייחיועגפמהתאקפס הריסי ינויחתורישקפןכרצלריהבי סודבלבועגפמהקוליסבהכו רכהתולעהתאשארמ

Made with