CZW20120279

Verpleegkundige

Verantwoordingsverslag Assessmentgesprek met beoordelingslijsten

2

Verdiepen in de branche: het ziekenhuis

| Niveau 4

Verantwoordingsverslag 2 en Assessmentgesprek 2 (2012-vp-agz-vv2-ag2)

Opleiding:

Verpleegkundige

Verdiepen in de branche:

ziekenhuis

Niveau

4

Artikelnummer CZW20120279

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van het Consortium Beroepsonderwijs - Zorg enWelzijn & Assisterenden Gezondheidszorg

Dagelijks bestuur en managementteam L. Fine B. Huijberts A. Pijnenburg

I. Rabelink M. Wouters

Ontwikkelteamleider S. Borkus

Ontwikkelaar van deze fase J. Cuijpers R. van der Hoek I. Kolen L. Wesseling

Redactie A. Brink M. Brok

Ontwerp H. Witjes (Studio Blanche)

Foto’s Consortium Beroepsonderwijs

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat het Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene diemeent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemenmet het Consortium Beroepsonderwijs.

© 2013 Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe- stand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige anderemanier, zonder toestemming van het Consortium Beroepsonderwijs - Zorg enWelzijn & Assisterenden Gezondheidszorg.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerkingmet Microweb Edu b.v. www.microwebedu.nl

Inhoud

Inleiding .........................................................................5

Verantwoordingsverslag 2

Werkprocessenmet de bijbehorende competenties..................6

Typering..........................................................................6

De opdracht......................................................................7

Het resultaat....................................................................7

De beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag 2............9

Assessmentgesprek 2

Werkprocessenmet de bijbehorende competenties................11

Typering........................................................................11

De opdracht....................................................................12

Het resultaat..................................................................12

De beoordelingslijst van het assessmentgesprek 2.................13

Daar waar de zij-vorm staat, wordt ook de hij-vorm bedoeld of omgekeerd. Waar cliënt staat, kan ook worden gelezen: zorgvrager, patiënt, gehandicapte, kind, bewoner. Daar waar begeleidingsplan staat, kan ook zorgplan, ondersteuningsplan of verpleegplan gelezen worden. Daar waar persoonlijk begeleider staat, kan ook zorgcoördinator, contactverpleegkundige of EVV’er gelezen worden.

4

VERPLEEGKUNDIGE - Fase 4

Inleiding De beoordeling van competenties gebeurt steeds binnen het betreffende werkproces. Bij een kwalificerende beoordeling toon je de genoemde competentie(s) binnen het werkproces aan. Dit betekent dat je beschikt over de vereiste kennis, vaardigheden en houding. Om dit goed te kunnen beoordelen, zijn verschillende toetsvormen nodig. Dit heet demethodemix. Binnen de fase-indeling van je opleiding tot Verpleegkundige vindt op tweemomenten een kwalificerendemethodemix plaats. Iederemethodemix bestaat uit dezelfde toetsvormen, in dezelfde volgorde, namelijk: kwalificerende beroepsprestaties of de proeve, het verantwoordingsverslag en het assessmentgesprek.

Methodemix 1 en 2

Methodemix 1 Kwalificerende beroepsprestaties of proeve met specifieke bewijsstukken

P o r t f o l i o

Verantwoordingsverslag 1 Assessmentgesprek 1

Methodemix 2 Kwalificerende beroepsprestaties of proeve met specifieke bewijsstukken

Verantwoordingsverslag 2 Assessmentgesprek 2

Op de volgende pagina’s staan de opdrachten, resultaten en beoordelingslijsten voor het verantwoordingsverslag 2 en het assessmentgesprek 2.

5

VERANTWOORDINGSVERSLAG 2 EN ASSESSMENTGESPREK 2

Verantwoordingsverslag 2 (2012-vp-agz-vv2)

Werkprocessenmet de competenties van het verantwoordingsverslag 2

Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

1.8

Q

Coördineert de zorgverlening

Plannen en organiseren

2.2

H

Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Overtuigen en beïnvloeden

typering Het verantwoordingsverslag 2 schrijf je in de laatste fase van je opleiding tot verpleegkundige. Je blikt terug op je handelen in de beroepsprestaties of de proeve en geeft er een waardeoordeel over. Je onderzoekt en interpreteert jouw ervaringen en handelen in de beroepspraktijk. Door dit op te schrijven leg je gericht verantwoording af aan jezelf en aan je beoordelaar(s). oriënteren en Plannen Bekijk de beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag. Je bereidt je voor door enkele beroepssituaties te kiezen die betrekking hebben op de geselecteerde werkprocessen en de bijbehorende competenties. Kijk in het schema hieronder naar demoeilijkheidsgraad en stem daar je keuze voor de beroepssituaties op af. Overlegmet je begeleider over de voorwaarden die de opleiding stelt voor het maken van het verantwoordingsverslag.

Go / No Go

stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

6

VERPLEEGKUNDIGE - FAsE 4

Demoeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

Demate van complexiteit van de beroepssituatie

Demate van zelfsturing

Demate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerkingmet collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

De opdracht Beschrijf enkele situaties uit je beroepspraktijk die betrekking hebben op de geselecteerde werkprocessen en competenties in de beoordelingslijst. Geef ook informatie over de complexiteit van die beroepssituaties. Verantwoord de keuzes en afwegingen die hebben geleid tot jouw handelen. Betrek hierin de achtergrond van je keuzes. Je beoordeelt zelf de kwaliteit van je handelen.

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag 2. Het verantwoordingsverslag 2. WP 1.8: Q enWP 2.2: H.

7

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

8

VERPLEEGKUNDIGE - Fase 4

Beoordelingslijst

Verantwoordingsverslag 2 (2012-vp-agz-vv2)

Naam student:

Opleiding: Verpleegkundige

Fase:

Cohort:

Datum:

Prestatie-indicatoren

Competenties

Kwalificerend

onvoldoende

voldoende goed

- componenten

Werkproces 1.8 Coördineert de zorgverlening

P Je verantwoordt dat: • je in een logische volgorde de werkzaamheden voor de zorgverlening plant en regelt • jematerialen, middelen en zonodig apparatuur inzet zodat: • je op een verantwoordemanier de expertise van alle betrokkenen optimaal afstemt en inzet.

Q Plannen en organiseren

– activiteiten plannen – tijd indelen – mensen enmiddelen organiseren

Werkproces 2.2Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

P Je verantwoordt dat: • jemet ideeën, standpunten en/of voorstellen komt • je voor onderbouwing zorgt

H overtuigen en beïnvloeden

zodat: • je op een verantwoordemanier alle betrokkenen op de hoogte stelt vanmogelijke veranderingen in het te voeren (zorg)beleid van je werkeenheid of organisatie.

– ideeën enmeningen naar voren brengen en onderbouwen

Cesuur Met dit verantwoordingsverslag zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.  ja  nee

9

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staanmet de prestatie-indicatoren

voldoende goed

onvoldoende

Indien de student competenties binnen een werkproces onvoldoende heeft aangetoond, geef dan op het niveau van de prestatie-indicator aan wat de oorzaak daarvan is.

De beoordelaar van het verantwoordingsverslag 2 (2012-vp-agz-vv2) is:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam student

Handtekening

10

VERPLEEGKUNDIGE - Fase 4

Assessmentgesprek 2 (2012-vp-agz-ag2)

Werkprocessenmet de competenties van het assessmentgesprek 2

Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

1.2

f

Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden

Ethisch en integer handelen

1.9

M

Evalueert de zorgverlening

Analyseren

typering Het assessmentgesprek 2 is het afsluitende kwalificerende deel van demethodemix in de laatste fase van je opleiding tot verpleegkundige. In het assessmentgesprek staan de bovenstaande werkprocessen en competenties centraal. Door jouw inbreng in het gesprek toon je aan of je inzicht hebt gekregen in je handelen, de keuzes die je hierbij hebt gemaakt en de achtergrond daarvan.

oriënteren en Plannen Je hebt alle bewijsstukken in je portfolio verzameld en je bereidt je voor op het

assessmentgesprek. Bekijk de beoordelingslijst van het assessmentgesprek. Beschrijf van tevoren enkele situaties die relevant zijn voor je handelen binnen de geselecteerde werkprocessen en competenties. Betrek hierin ook demoeilijkheidsgraad van de beroepssituaties die in het schema hieronder vermeld staan. Door dit op te schrijven heb je een goede basis voor het assessmentgesprek. Overlegmet je begeleider over de verdere procedure van de opleiding voor het assessmentgesprek.

Go / No Go

stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

11

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Demoeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

Demate van complexiteit van de beroepssituatie

Demate van zelfsturing

Demate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerkingmet collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

De opdracht In het assessmentgesprek vertel je over de gemaakte keuzes en standpunten die hebben geleid tot jouw handelen in beroepssituaties en in verband staanmet de werkprocessen en competenties in de beoordelingslijst. Geef ook de complexiteit van die beroepssituaties aan en betrek hierin de achtergrond van je keuzes en standpunten. Je beoordeelt de kwaliteit van je handelen en bespreekt dit met de assessor(en).

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van het assessmentgesprek 2.

12

VERPLEEGKUNDIGE - FAsE 4

Beoordelingslijst

Assessmentgesprek 2 (2012-vp-agz-ag2)

Naam student:

Opleiding: Verpleegkundige

Fase:

Cohort:

Datum:

Prestatie-indicatoren

Competenties

Kwalificerend

onvoldoende

voldoende goed

- componenten

Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging enmonitort gezondheid enwelbevinden

P Je verantwoordt dat: • je handelt volgens de beroepscode en de organisatie • je je eerlijk en betrouwbaar toont • je vertrouwelijk en discreet omgaat met gevoelige zaken • je verschillen tussen patiënten respecteert • je duidelijk verbaal en non-verbaal communiceert

f Ethisch en integer handelen

– integer handelen – verschillen tussenmensen respecteren

zodat: • je de patiënt respectvol behandelt.

Werkproces 1.9 Evalueert de zorgverlening

t Je verantwoordt dat: • je uit de evaluatiegegevens de belangrijkste informatie haalt met betrekking tot de resultaten van de zorgverlening en de behaalde verpleegdoelen • je logische conclusies trekt • jemanieren vindt om problemen op te lossen zodat: • je het begeleidingsplan zonodig op een verantwoordemanier bijstelt • je de kwaliteit van de zorgverlening verbetert • je de zorgverlening op een verantwoordemanier afrondt of afsluit.

M Analyseren

– informatie uiteenrafelen – conclusies trekken – oplossingen voor problemen bedenken

Cesuur In dit assessmentgesprek zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.  ja  nee

13

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staanmet de prestatie-indicatoren

Indien de student competenties binnen een werkproces onvoldoende heeft aangetoond, geef dan op het niveau van de prestatie-indicator aan wat de oorzaak daarvan is.

De assessoren van het assessmentgesprek 2 (2012-vp-agz-ag2) zijn:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam 1e assessor

Handtekening

Naam 2e assessor

Handtekening

Naam student

Handtekening

14

VERPLEEGKUNDIGE - Fase 4

15

VERANTWOORDINGSVERSLAG 2 EN ASSESSMENTGESPREK 2

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Zorghulp Niveau 1

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Helpende Zorg &Welzijn Niveau 2

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Verzorgende Niveau 3

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1 Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Kompas Competentiewijzer 1.1 Verwerken van gegevens 1.2 Beginnenmet zorg 1.3 Planmatig verplegen 1 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Proeve Facultatief voor VP: VZ BP 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen Fase 2 2.5 Ondersteunen bij het sociaal functioneren 2.6 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.7 Begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking Proeve Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek Fase 3 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Proeve Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Omgaanmet lastige situaties 2.3 Planmatig verplegen 2 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Proeve Competentiewijzer Fase 2 Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Fase 2 Verpleegkundige Kompas Fase 2 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3 Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Proeve Competentiewijzer Fase 2 Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3 Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Niveau 4

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Pedagogischmedewerker kinderopvang Niveau 3

Overzicht beroepsprestaties Zorg enWelzijn - 2012 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Gespecialiseerd pedagogischmedewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ - Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Onderwijsassistent Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Sociaal cultureel werker Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Eenuitgave van:

Artikelnummer: CZW20120279

Made with