Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse Skol

Det Kongelige Opfostringshus Regnskab for

Kr.

Indtægt. Kontant Beholdning fra 1933: De særskilte Legater Renten af Formuen: Stiftelsen selv............................................................. 16,296,27 Pensionsfonden......................................................... 1,902,20 De særskilte Legater................................................ 411,12 Klasselotteriafgift . ................. . . . ................................................. Godtgørelse for bortfaldne Kollektpenge samt for Ophævelsen af Tavleombæringen i Kirkerne............................................. Tilskud fra S. A. Eibeschiitz’s Reservelegat................................ — det Raben-Levetzauske Fond .................................... — - Magistratens Blegdamsskoles Legat ........................ — - Kancelliraad Ole Thorups Legat............................'. — - E. M. Møllers og A. C. Nielsens Legat................. — - Alfred Hansens Legat.................................................. — - Købmand R. M. Lunds og Hustrus L egat............ — - Ane Kirstine Boesgaards Legat ................................ — - Grosserer H. A. N. Cappelens Legat........................ — - 1ste Haldske Legat......................... ........................... — - Fru Lene Hiibners L ega t.......... ...................... . . . . — - Boghandler Th. Linds og Hustrus Legat................ — - Fru Christiane Neiiendams Legat............................ — - Raadmand Meinerts og Hustrus Legat.................... — - Fru Ida Rubens Legat............................................... — - Grosserer Wilhelm Sass* Legat.................................. — - Meta og Valdemar Svanes Legat.............................. — - Carl F. I. Carlsons og Hustrus Legat...................... — - Børnehjælpsdagen til Stiftelsens Feriekoloni........ Indbetalt af ny optagne Elever som Bidrag til disses Ekvipering Forstanderen indbetaler for 1934: 3 %indeh. i de ved Stiftelsen ansatte pensionsberettigede Tjenestemænds Lønninger . . . Af de paa Finansloven til Understøttelse af forskellige Børne­ hjem bevilgede Midler har . Ministeriet for indeværende Finansaar tilstaaet Opfostringshuset et Beløb af................ Tilskud fra Københavns Kommune............................................... Lotteripenge fra Klasselotteriet..................................................... Lejeindtægt......................... ................................................................ Solgt et Areal, tilhørende Stiftelsen............................................. Renten af efternævnte til Opfostringshuset knyttede Legater og Kapitaler for Aaret 1934: Raadmand, Oberst Abrahamsons Legat, stort 1,000 Kr. 33,50 Particulier I. A. Bentzens Legat, stort 5,000 Kr.... 167,50 Legatet »Gave fra tidligere Elever og fra andre«, ind­ samlet ved Forstanderen, stort 7,700 Kr.......... 308,45 Grosserer B. Goldschmidts og Hustrus Legat, stort 10,000 Kr.................................................................... 335,00 Bogholder Hans Julius Hansens Legat, stort 4,000 Kr. 154,00 Etatsraad A. N. Hansens Legat, stort 20,200 Kr.... 718,70 Grosserer Johan Serdin Hansens Legat, stort 10,000 Kr. 385,00 Professor Ludvig Knudsens og Hustrus Legat, stort 1,200 Kr. Overføres . . . 2 , 52,20

21,31

18,609,59 12 , 000,00 1.167.00 1.500.00 300.00 797.00 22,499,95 136.00 250.00 200.00 400.00 85,00 400.00 500.00 1.400.00 1 , 000,00 100.00 200,00 400.00 500.00 400.00 200.00 1.125.00 505,20 23.616.00 23.584.00 1,600,00 160,00 1,328,00

154,35 114,984,05

Made with