Forskønnelsen_1943-1946

har sam tidig med Forelæggelsen udbedt sig en U d ta lelse fra Akadem iraadet som S tøtte for H env end elsen til Kommunalbestyrelsen. I Anledning heraf udtaler Raadet, at man fuldt ud kan slu tte sig til de principielle Betragtninger, som er udtrykt i Foreningens Skrivelse og i de deri citerede Brudstykker af A rk itek t Gunnar Biilman Petersen s Kronik. B landt de i Skrivelsen frem satte Bemærkninger af principiel Art, vil Raadet særlig fremhæve, hvad der er sagt om Ø n skelighed en af, at B estemm elserne om Ud? nyttelsesgraden for de paagæ ldende Byggegrunde ændres; Raadet kan tiltræde Ø n sk et om, at man i Stedet for de nu gæ ldende lempelige Bygge? lovs? og Byplanregler — som u tvivlsom t ud fra rent forretningsmæ ssige Synspunkter vil føre til et Byggeri saa om fangsrigt som ov erhov ed et mu? ligt —• søger at faa fastlagt saa m eget strengere Bestemm elser, at B ebyggelsen kan trækkes til? bage og gøres tilpas lav. Raadet kan derimod ikke tiltræde, at der paa Forhaand fastlægges Retningslinier for Ud form n ingen i Enkeltheder, idet man er af den O p fattelse, at der paa dette Punkt er saa mange forskellige Muligheder, at det vil være uheldigt paa Forhaand at fastlægge en af dem som den en este rigtige; Raadet vil gerne bistaa v ed Bedømm else af Forslag, der m aatte fremkomme. Johannes Bjerg. ■* FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE 6 . Febr. 1946. I Anledning af Foreningens hertil ind sendte Forslag angaaende Bebyggelsen paa den tidligere franske Skoles Grund m. fl., skal Kommunal? bestyrelsen , idet man takker for det frem sendte Forslag, meddele, at Kommunen for sit Vedkom? mende saa vid t muligt v il søge at bevare intakt den æ stetiske og kulturelle Værdi, Kommunen ejer i den heromhandlede Lokalitet og dennes Omgivelser, og Kommunen har derfor allerede for en Aarrække siden sikret sig mod en alt for dom inerende B ebyggelse paa H jørnet af A llégade og Frederiksberg A lle, m en alene økonom iske Grunde afskærer Kommunen fra en Realitets? drøftelse af det frem satte Forslag. Fischer.

H en ve n d else n til K omm u n a lb e sty re lse n forelagdes en d vid ere „D e t s æ r l i g e B y g n i n g s s y n “ og A k a d e m i r a a ? d e t , fra h v ilk e der d erefter foreligger følg end e Udtalelser:

DET SÆRLIGE B Y G N IN G S SY N 6 . D ec. 1945. T il Fr eder iksber g Kommuna l be s t y r e l s e . I T ilslu tning til den af Foreningen til Hovedsta? dens Forskønnelse frem satte U d ta lelse vil D et særlige Bygn ingssyn gerne overfor Frederiksberg Kommunalbestyrelse m eget indtrængende frem* hæve Betydn ingen af, at man ikke ved en overdi? m ensioneret Bebyggelse langs Frederiksberg A llé overfor K irkegaarden bringer Optakten til Frede? riksberg Runddel ud af Balance og derigennem griber forstyrrende ind i det fornemme Ensemble omkring Indgangen til Frederiksberg Have, som ikke taaler at forringes. D et drejer sig om Sikringen af m eget store kul? tureile Værdier. D en ældre B ebyggelse nærmest Runddelen kan man vel ikke lovprise som særlig forbilledlig, men paa Grund af sin spredte Karak? ter virker den alt i alt ikke skadelig. D erim od vil det ikke kunne undgaas, at en ny Bebyggelse af m eget stort Format langs A lléen v il faa en helt anderledes indgribende Ind flyd else paa de Vær? dier, som det er frederiksbergske Borgeres Æres? pligt at være om, og D e t særlige Bygn ingssyn maa henstille, at der af Kommunalbestyrelsen v ises Storsyn ved Behandlingen af denne Sag, og at man, selv om det vil kræve ret betydelige Ofre, sikrer en relativ lav B ebyggelse nærmest ud mod A lléen. Poul Nø rl und . *

DET KONGEL IG E AKADEM I FOR DE SK Ø NN E KUN STER 9. Jan. 1946.

V ed Skrivelse af 20. N o v f. A . har Foreningen forelagt Akadem iraadet en Skrivelse med tilhø? rende P lanskitse, som Foreningen har send t Frederiksberg Kommunalbestyrelse, og som giver U d tryk for Ø n sket om at faa Bebyggelsesp lanen for de bomberam te Arealer ved Maglekildevej fastlagt med H en syn tagen til de arkitektoniske Værdier i Frederiksberg A llé m. m.; Foreningen

12

\\

( /

Made with