Kraks Vejviser 1928 del 2 provinsregister

K rak s V ejviser indehold er ikke alt — m en alt a f Betydn ing.

i

Afdeling V .

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder ior hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder Inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bya Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. K o rt findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs'-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. Alfabetisk Fortegnelse over ca. 18,000 Mænd 6g Kvindér af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er'af Interesse for en større Kreds. C. Sterrre Gaarde. 1 Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc, vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frémbydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1927, undtagen i enkelte Tilfælde, hvor den endelige Afgørelse ikke er meddelt Vejviserens Redaktion), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. T i l l æ g : Færøerne. ; Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII i 2. Bindl. . . v 1 Grønland. ■ Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

i

Hil i ifl J M j J i i l l

U

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Frankering af Brevforsendelser i Provinsen. 1 Bemærk Reglerne om Brevforsendelser m. m. i Afsnittet „Bestemmelser og Takster" paa grønne Blade i \ Vejviserens 2. Bind. ,• 1

i"

•’

Made with