DenDanskeMarine_1814-1848_I

HJUL- DAMPSKIBE.

De­ place­ ment Tons

Dybgaaende

Byg­ nings No.

Længde over Stævn

BeUdgaaet

Fart i Knob

N avn

Bredde

Armering

B em æ rk n in g e r

H. K.

man­ ding

Flaadens Tal

lagt

ning

Agter

For

K ie l....................

-

8 6 ' 3"

2 0 ' 1 0 " 5' U/ 2 " 4' 572"

161

40

1 1 Bygget i England 26/s 1852 Købt i England 1824 og anvendt til Kongens Brug.

6 å 7

i

I 1852 forandret til Transportskonnert; i 1865 solgt til Købmand J. P. Larsen for 3 516 Rdl,

Æ g ir..................

— 140' 10" 18' 572"

5' 7"

232

2 Stkr. 18 få L /10 8 -

80

V 12 1871 1872 solgt til Firmaet Petersen & Albech for 7 750 Rdl.

35 . Bygget i England 1841 140 Bygget i England 1842

1 0

1 - Falk.

H e k la ................

— 164'8" 27' 0"

1 0 ' 6 " 11'472"

846

1 - 60 - Bombek. 6 24 - Kan. L/i 6

23/8 1879 Ophugget 1882.

9 å 10

2 2 0

Gejser................

36 157'2" 25' 9"

1 0 ' 1 1 "

1 1 '9 "

2 - 6 -

60 - Bombek.

do.

1891.

160

2 7s 1879

8 å 9

118 1!74 1844 29/io 1844

6 6 6

18 - L/is

Skirner..............

2 2 ' 0 "

39 139'4"

8 '3 "

398

2 -

24 - Kan. L/ie

16/2 1847 7 12 1871 1872 solgt til Firmaet Petersen & Albech til Ophugning for 14 500 Rdl.

c. 1 0

45 17/e 1846

1 2 0

176'

Holger Danske.

41

28' 6 "

1 2 ' 272" 13' 1"

1006

1 - 60 - Bombek. 2 - 30 - Kan. L /17 4 - — - do. L /16

260

9 å 10

153 7» 1848 3% 1849 22/u 1873 1876 solgt til James Shaw i London for 2 500 i’.

i

Ganges...............

306 2 -

12 - Kan. 1 - Falk.

80

4/:) 1848 Købt 1845 til Brug ved Nikobarøerne; solgt efter Afbenyttelsen for 8600 Piastres.

•45 Bygget i Kiddapore (ved Ganges) 1827

i1'

4 -

H eb e..................

— — —

Solgt.

50

1849

Købt 1846

— 30

Mercur..............

— — —

Ophugget i Henhold til Bestemmelse af 12. Dec. s. A., med Undtagelse af Bunden, der blev indrettet til Styk-Transportpram.

— —

1857

1852 modtaget fra den holstenske Flaade

L øw e n ..............

5. December s. A. solgt til Grosserer Svitzer for 7 700 Rdl,

84

84

1853

do.

¡1

O' O"

172'

25'

740 12 Stkr. 3 ctb Kan.

240

28/io 1893 Afkøbt Postvæsenet 1855 og indrettet til Kongens Brug. — 1884 om­ dannet til Transportbrug. Ophugget i Henh, til kgl. Resol. af 5/is 1893.

10

Bygget 1 ökotlann 1845

45

Uffo ..................

20' 3"

— 105'

7'8 "

105 2

- 24 - Kan.

120

3/ d 1863 Ophugget.

8 å 9

24

•— 1851

_

H erth a..............

19'

— 100'

6'8"

95

do.

90

do.

1844 19/i2 1864 1865 solgt til Grosserer Em. Z. Svitzer for 12 600 Rdl.

do.

I. H. K. 940 1100

Dannebrog . .

192' 227'

26' do.

9' 10'1"

2

- 37 m/m R .

K.

758 1104

12,6 13

— Bygget hos Burmeister & Wain efter Orlogsværftets Tegning. Ombygget paa Orlogsværftet.

50 do.

— 6/io 1879

do, ombygget —

do.

Æ g ir , S le s v ig og D a n n eb ro g var af Jern, alle de andre af Træ. —

H olger D a n s k e og D a n n eb ro g havde 2 Skorstene; alle de andre 1 Skorsten. H ekla og G ejser: Skonnertrigget med Under- og Toplæsejl. S k irn e r: 2 Gaffelsejl, Bredfok og 2 Stagsejl. , Skonnert; ingen Læsejl. kur' ; medgives paa Togter udenfor vore egne Farvande, og samtidig blev H o lg er D a n sk e s Rigning reduceret til

S e jlfø rin g : K iel: 2 Gaffelsejl, Bredfok og 1 Stagsejl. Æ g ir: H o lg er D a n sk e : Dobbelt Skonnertrigget, med Under- og Toplæsejl paa forreste Mast. S le sv ig : 3 maste Ved Ministeriets Resol. af V 2 1863 skulde Læsejlene paa Hjuldampskibene, saalænge de eksisterede, samme som H ekla og G ejsers,

Made with