Mini Projectwijzer Laboratoriumtechniek

Colofon

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Directeur en managementteam M. Wouters, I. Rabelink

Ontwikkelteamleider I. van der Laan

Ontwikkelteam A. Bossink ROC van Twente M. Lippits ROC Leiden K. Erenstein Noorderpoort J. Ouwehand ROC Zadkin

Redactie I. van der Laan, A. Brink

2

Ontwerp en opmaak Ronald Bokma en STIPP

Februari 2015

Foto’s en afbeeldingen I. van der Laan, R. van Iterson, A. Riemslag, Marc de Haan Fotografie

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

© 2015 Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

Made with