DanskSkolemuseum

M useets Bestyrer, Justitsraad Fr. 7 komassen, træffes i A lm in d eligh ed i Museet, naar dette

er aabent. P rivatbolig: Skt. H ans T o rv 3, St.

M useets T e le fo n :

B yen 4 7 0 8 .

B estyrerens T e le fo n : N o ra 1308.

Made with