BrønshøjGrundejerforening_1898-1923

Sørensen, A ., Kul* & K ok sfo rretn ing , H aabets A lle 6 — C h r., Tøm rerm ester, D egnem o se A lle 34 — P., M u re r, K napstrupvej 14 — E. D ., Kedelpasser, H o lck s P lads 1 — O ., Læ rer, H o lck s P lad s 6 — Repræsentant, Frederikssundsvej 1452 T abe l, E nkefrue, H aa b ets A lle 62 T ho rsag e r, Inka ssa to r, D egnem o se A lle 49 T ho rsen , A ., A ssisten t, Karl G u stav s A lle 21 T hom sen , T h ., P o stb u d , H ø jland sv ang en 12 — A ., In stallatø r, P ræ stegaards A lle 2 T h o rn b e rg , Carl, Snedkermester, A rnesvej 16 T herk ilsen , Søkap tajn , A rnesvej 37 T in gho lm , M ejerist, Solsikkevej 41 T in d ru p , A . P., S løjtlæ rer, Hvalsøvej 10 T o rn um , M alerm ester, F rederikssundsvej 108 A T ran e, F røken , K løveralle 11 V asegaard, Søren, Jo u rn a list, F rederiksgaardsalle 8 V ernerson , S. P ., Skræderm ester, Arnesvej 22 V ind ing , H ., H u sejer, Bakkegaardsvej 1 V inge, P., K assekon tro llø r, Johannevej 11 V illium sen, C ., M ask inm ester, B rønshøjholm s Alle 9 V o lsing, E n trep ren ø r, A rnesvej 4 V ogn sen , S., E nkefrue, B røn shø jho lm s A lle 12

Vreem , L., P ræ stegaard s A lle 17 W e rn e r, E nkefrue, Solsikkevej 71

Made with