Første Steg Test

Leder

Første steg Et tidsskrift for førskolelærere utgitt av

En klok utsettelse

(foto: Tore Brøyn)

K unnskapsdepartementet (KD) kunngjorde 16. november at oppstart av ny førskole- lærerutdanning utsettes til studieåret 2013/2014. I en pressemelding uttaler forsk- nings- og høgre utdanningsminister Tora Aasland at de ansattes kompetanse er vik- tigst for kvalitet i barnehagen, og: - Derfor trenger vi en førsteklasses førskolelærerutdanning for å nå målene våre på barnehagefeltet. Kan hende gjorde det likevel inntrykk at Utdanningsforbundet, Forskerforbundet og Peda- gogstudentene i et felles brev til statsråden ba om at iverksettelsen av en ny utdanning utsettes. Aasland fortsetter med å si at «vi», det vil trolig si KD, «vet hvor vi vil, og vi holder stø kurs mot en modernisert førskolelærerutdanning». I en slik situasjon er det viktig at dem denne saken angår mest, altså utdannerne ved høg- skolene, slipper å få følelsen av at noe blir tredd ned over hodene på dem. Med andre ord kan det virker som om KD har skjønt at det kan være verdt å lytte til dem som mener at her går det kanskje vel fort. Det vil være synd om en kanskje god reform kommer skjevt ut bare på grunn av det mange i utdanningsmiljøene mener er dårlig begrunnet hastverk. Nå velger KD heldigvis å skynde seg noe mer langsomt! Selve det med en ny rammeplan var uunngåelig etter den forholdsvis nådeløse eva- lueringen som ble førskolelærerutdanningene til del i den todelte rapporten fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i september i fjor. At det bare var å gå i gang med arbeidet er både forståelig og prisverdig. Imidlertid: Det er for lengst klart at stridstemaene står i kø. Med høringsuttalelser, behandlingen av disse i KD, og arbeidet med å få en ny rammeplan ved- tatt, ville den virkelige forberedelsestiden bli en god del kortere enn de tilsynelatende lange åtte månedene fram mot 1. august 2012, regnet fra ca 1. desember. Pedagogikkens plass i en ny utdanning ser ut til å kunne bli ett av stridstemaene, samlingen av fag i såkalte kunnskapsområder et annet. Flere av Første stegs kommentatorer ser problemer knyttet til disse spørsmålene, andre er avmålte, men ikke negative. Jeg synes selv det er vanskelig å ta stilling uten å kjenne til de interne overlegningene i utvalget, som jo inneholder mange presumptivt kloke hoder, inkludert noen fra barnehagefeltet. Nå får alle dem som trenger det mest, anledning til å heve hodet over vannet og trekke pusten, noe som bør sikre et mer tilfredsstillende resultat for alle parter, også for KD. Barna først! Barnehager bør være slik innrettet og finansiert at alle barn, uansett om barnehagen er kommu- nal eller privat, bør få likeverdige og gode tilbud. Dersom Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) likebehandlingsundersøkelse viser at kommunene bruker bortfallet av øremerkede midler som anledning til å forfordele de private barnehagene, vil det eneste riktige være å kreve at slik forfordeling opphører. Så får det heller være at også PBL kanskje har en jobb å gjøre i egne rekker, med barnehage- eiere som spekulerer i barnas og de ansattes velferd for å kunne trekke store overskudd ut av virksomheten.

Ansvarlig redaktør: Arne Solli arnsol@udf.no tlf 24 14 20 31 | 24 14 20 00, 913 72 699

Abonnements- og annonsekonsulent: Markedskonsulent Hilde Aalborg hilde.aalborg@utdanningsforbundet.no forstesteg@udf.no tlf 24 14 20 74 Grafisk design og illustrasjon: Karl Rikard Nygaard karl.rikard@nygaard-martinsen.no tlf 48 28 68 08

Trykk: Aktietrykkeriet AS 1900 Fetsund

ISSN 1504-1891

Besøksadresse: Hausmannsgate 17, Oslo

Postadresse: Første steg,

Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo

Tekst- og fotobidragsytere til Første steg aksepterer at deres tekster og fotografier/illustrasjoner også gjøres tilgjengelige via internettet.

Bekreftet opplag : ifølge Fagpressens Mediekontroll: 25 887

Made with