krak1879.pdf

1898 oin jt.rll'icjdortis Forsikring mod ]■af Ulykkestiifadde i visse Virksom- til at ordne de i Følge denne Lov op- ide Forhold. Til Raadet skal meldes :'t Ulykkestiifadde i de under Loven le Virksomheder, som antages at ville re Krav efter den. Afgørelsen af, om leldt Tilfadde hegrumier Krav i Med- Loven, henhorer under Raadet, der fastsadter Størrelsen af de Ydelser, Ikomme Arbejderen eller hans efter- Medlemmer: K.onfr. IFN Hansen, vi., Formand; Kontorchef 0 E T rap ; :irurg, Dr. med. E A T s c h e r n in g . i rektor R. Hlehveg; Murerm. N Ras­ en; Skibstømrer O C h riste n se n ; enslager A Gu st a vsen; Svgekasse- Th. Sørensen, R. DM.; Fabriks- l)r. phil. II Topsøe. R, DM.; Fa- isp. Bernh. .l en son, R. ;ta*r: Cand.mag. Aage Sørensen, i: Dr. med. ILD Slomann. }r Loge, dansk, 1. Kirkest. 1H[ k ] (Fred. , udover filantropisk Virksomhed over­ ne Medlemmer. Optager uberygtede over 25 Aar. srnes Byggeforening, Kontor: Fiols nugsons G. 24' [Kl (l)-2, og Mand., , og Lørd. (5-8), stiftet 18(55 af 11u r- ter & Wain s Arbejdere. Dens For­ si-at opføre Huse for 1 eller 2 Familier, u't Medhun betaler 2 Kr. i Indskud og der sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og 1 2 Aar i Foreningen, deltager i Led­ ing om nyopførte Huse, som han. (ir­ er til Ejendom ved maanedlige Afdrag, krelse: Ingeniør X C J e n s e n , R. ind ; Gross. Moses Me 1ch ior. Xæst- ml; Kammerass., Kasserer Joh. Holm. Mui-erm. 11F ussing, R .; Rustmester IRasmussen, R.: Gross. J BASalo- d ’akl) tisforv. C L Petersen, tolder: Sagfor«‘r R X ,! ensen. serer og Kontorchef: V Behrend. jtekt: F (1 Bot tger. R, liktørved Foreningens Huse: Harald i. DM. disk Konsulent: Overretssagf. J L ih. prnes Idræts Klub, se Elnets Klub, Ar­ mes. arnes Læseselskab, Nansensg.538,1!Kl Formaal at udbrede Oplysn ingog Dan­ blandt Arbejderne vod Afholdelse af rag og Ophesninger af Yidcuskabs- og Kunstnere, samt gennem sit Bib­ og ved Arrangement af Besøg paa br og Samlinger. Biblioteket aab. 7-10 Læsestuerne omSommeren: Hverdage 2ft-., Søndage 11-12Fm., om Vinteren: lage 10-3 og (5-11 E ft.; Søndage 10 II Eft. Kontingent 35 0. nuli. For- ITøjhusarbejder L BH an se n ; Xæst- nd:Fabriksarb. S AIor t e n se n, Sekre- Kontorist-Jul. X ieolaisen. prnes Spare- og Hjæjpeforening, stiftet JlContor Elmog.221[N] Formand: Kvar- stcrVLandau;Na'stform.: Alobelhdl. ie 1 dt ; Kasserer: A1 li. S chøp /. i ns ky. prnes Værn, Norreg. 351(9—1 1, 5— <) p, har til Formaal at modarbejde Soci­ al og at støtte Arbejderne, dels ved at

haml i Formand; Snedkerm. KRostrup, R..,Næst- form. ; Skrædderm. X Ch risten se n , Aar­ hus; Snedkerm. L Has lu ud, Hjørring; Di­ rektør Ludv. Ch riste n s e n ; DirektovYilh. Kollier; Arkitekt F A Thomsen, Sla­ gels!!. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Ved Stramhin (i [Kl J) 5735. opr. af Arbejdsgiverf. af 189(5 og Fællesrepvæsent. for dansk Indu­ stri og Haand værk, forsikrer overensstem. rn. Lov.af 7. Jan. 1898 Arbejdere mod Ulyk­ kestilfælde i visse Virksomheder. Bestyrel­ sen bestaar af 9 Medl.: Etatsr. X A n d er­ sen. R. DM., Formand; Bagerni. V Ga'tje, E., Næst form. Koiitrolmivalg: Dr.phil. B BaronWede 11- AVt'del Isborg, Formand; Murerm. C Kruse, IR..; Fabrikant A Meyer, R. DAL Arbejdshjem, Kbhvns, Amorikav. 24 tv] J) 3821, antager arbejdsløse, enlige Mænd øg giver dem midlertidigt Arbejd«', Husly og Føde. Blads til c. 100, formlen en Filial i Hvalsø med 40 Bladser. Bestyrelse: Bastør Dalhoff. R., Formand; X Chr. .fensen, Hj emmets Forstander; L Ch risten se n , Præst v.FrelserensK.; Sagfører ,1 J orgeli­ sen, Kasserer; Manufakturhdl. C E K ra ­ rup; Murerm. J K L u n d ; Kmh. Hofchef, Greve J Moltlce, K.; Fabrikant C Xeu- b e rt; Snedkerm. IBG N ielsen ; Fabrikant Xyrop; Gross. P IB V inkel; Amtsvej - inspektør R W Wi n k e 1. Arbejdshjemmet for døvstumme Piger so Døv­ stumme. Arbejdsinændenes Forbunds Arbejdsanvis­ nings Kontor Todesg. 14 |Nj § 34915. For­ mand : AI C Ly n g s i e. Arbejdsstue for Børn i St. Stefans Sogn, Gjentofteg. 12 32. Formand i Bedyrelsen: Pastor .1 P Dall; Forstanderinde:'Frøken M Kob k e. Arbejdsstuer for Børn paa Krstlivn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Sokvæst- lmset, Bestyrelse:Skoleinsp. A.1or da n :Murerm. .) 11 Bruun; Cross. BH eering, R,: Fabri­ kant ,lohn Jacobsen, Formand; Cross. Valdemar Ilolm. R.: Dampmøller .1 H X imb; ( Iverserg. V G Si ch 1a u, DM.: Ala- lerm. .1 L Engmann, Kasserer; Direktor .1 CTuxen, R. DM. Arkitektforening, akademisk, sti ftot 21 .Novbr. 1879, liar til Formaal at være ot Sammen- knytningsjmnkt for alle fra Kunstakademiet dimitterede Arkitekter. Foreningens Organ er: „Meddelelser fvaakademiskArkitektfor- forening“ ; Redaktør Arne P etersen. Bestyrelse: Alb. Je n sen , IR. DAL, For­ mand; V Ingemann, Viceformand; II B rummer; F B o ttg er, R., Kasserer; GI ah n ; K y h n e l l ; M N ielsen ; Alf. Thomsen, Sekretær; W avmin g. Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Universitetets Arkiv. Arnamagnæanske Haandskriftsamling, Kom­ mission, Legat. A(lr.: Universitetsbiblio­ teket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør for Feltartilleriet-, Train- afdelingen ogFæstningsartilleriet samt Chef

J O V S ch r, h e d : ---------- - 2. Å rti 11e r 1 Chef: Oberst! 1. Artillerire Batterieliefer m e r og AI G - 2. A rt i II e r X X ieuw en l tilleriregimenl - 4. A r t i 11o r Chef: Oberstl Kønt. 2. Årti Batterichefe| Busek, R.: Kl B S c li o uhoe - T ra in a fd « 1, O B A Iloff,| regiments Kan Konipagnichi L a n g h o r n ; ( - F a 's t n in g J Chef: Oberst! Kont, Strandg tajnerne: T B - 2. Å r t i 1lef lojtn. C S F AV Kas. KU. - 3. Al-ti Ile: løjtn. H E Fli Kas. [c], K oie G K Br nu il, I E r n s t ; C F C - F æ s t n i n g s Chef: Oberst, Kont. Strand« - 1. Å r ti Heri C Lu n n, K. II stok 4. 2. Etag løjtnanterne: C K an t-/au , I Kompagnæhi Bade, R,: FH V Leh r man i - D ir «*k t ø r e \ sk e Tj en est DAI. fung., Kc Til Raadighef R. DM.;Kapt S alto , R .; I H a n s e n ; S L Und en lir.; C I - T o jh iisa fd ' [Kj |i 487,4818 Chef: Oberst Tnjhusmagæ sen, K,, tillig« Kont. Tøjhus« Artillerimat« H L H T u x e Geværfabrikk Haandvaabei B oli n ; Kont, Haandvaabei Rust-mester J Geværfabrikk - L ab o rat-o r loj tu. S O R Kom]iagnic.hi sen, R .; X 1 C Mløller.

Made with