92620 - Pedagogisch medewerker KO3

Examen1Biedenvanpersoonlijke verzorgingenondersteunenbij ADL Kerntaak/Kerntaken 2Opvoeden enontwikkelen vanhet kind/ de jongere

Nr Werkproces

Competenties

2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging

C - Begeleiden F - Ethisch en integer handelen K - Vakdeskundigheid toepassen R -Opdebehoeften en verwachtingen vande klant richten T - Instructies enprocedures opvolgen

Typeringvandit examen Als pedagogischmedewerker houd je jedagelijks bezigmet takenophet gebied van persoonlijke verzorging enADL bij de kinderen. Dit doe je zodat het kind, afhankelijk vande leeftijd enmogelijkheden, depersoonlijke verzorging zoveel mogelijk zelfstandig leert uitvoeren. Tijdens dezemomentengeef je het kindpersoonlijke aandacht enhoud je rekeningmet de veiligheid. Hierdoor kan een vertrouwensbandontstaan. Daarnaast krijg jedegelegenheidomeventuele afwijkingen indeontwikkeling te kunnen signaleren en veel voorkomende ziekten te herkennen. Ook kun je, waar nodig, hulpbiedenbij kleine ongelukken. Hierbij is het belangrijk dat je handelt volgens geldende procedures enprotocollen vandeorganisatie en jedeouders informeert.

Demoeilijkheidsgraad

Context

Sturing

Verantwoordelijkheid

open

zelfstandig

uitvoeren vanhet eigen takenpakket

StichtingConsortiumBeroepsonderwijs Z&Wserie 2014 OpleidingPedagogischmedewerker 3 kinderopvang Examencode 2014-pm-3-ko-e1

Made with