Kraks Vejviser pdfa1890

32

1890.

Stilling Jens. Randers. Prok. for J Stilling er tilbagekaldt. Strand J K & Søn, Haandværk. Randers. J ohn Knu d s en S t r and og J oha n Knud Strand. Stærmose’s J H dansk Kondensations Anstalt, Fabr. af kon­ denseret Mælk.Tommerup ('Odense Herred ) J H Stærm o s e. Svendborg Koste- og Børstefabrik ved J GJacobsen og SH Pliilipson. J C J a c o b s e n og S v Hal l e Ph il ip son. Sørensen, EF, Handel. Odense. Prolc. : H L F Sørensen. Taarnborg Teglværk, et Selsk. med begrændset Ansvar i Korsør. Vedtægter af 1. Juni 1870, ændrede 25. Febr. 1890. Godsej­ erne, Hofjægerm. J B e c h til Valbygaard, O Be c h til Engel­ holm, E Be c h til Taarnborg og A B e c h til Kruses Minde Samtlige Medl. danne Bestyrelsen og tegne Frm. Medl hæfte kun med den indskudte Kapital, 120,000 Kr. Prok.: Gross. J G Stronde i Korsør. Thisted Maskinværksted ved Gammelgaard. Ane E Gammel- g aa r d i Aarhus. Prok.: O L Gammelgaard. Thomsen & Ankersen, Ejbjerg, er hævet. Thomsen Ant. & Ko., et Kommanditselsk. i Varde, som driver Haandværk. T A J Th oms e n af Frederiksberg. En Kom­ manditist har indskudt 1000 Kr. Prok.: II GJørgensen. Thrane 0 M, Kjøbmandshdl. en gros & en detail. Kallundborg. C AII Thrane, der tidligere havde Prok., er nu Indehaver af Frm. istf. O M Thrane. Trampenberg P&Ko., Grenaa, er hævet. TwenstrupRH &Søn, Haandværk. Randers. R I l T w e n s t r u p og A F Twens tr up. Udsalget fra danske Væverier ved CCAndersen, Aarhus er hævet. Udsalget fra danske Væverier ved NCMadsen. Vejle. N C R Mads en. Varde Bank, Aktieselskabet. Vedtægter af 29. Marts 1886 med Ændringer af 26. Marts 1888 og 16. Septbr. 18^9. Bestyrelsen bestaar af enDirektion, f. T .: Sagf. A HHarck, Konsul Kjøbmd.

A C Haunstrup, Kjøbinændene J W Palludan og D H L I Thomsen og Agent Kjøbmd. J Thomsen samt Bankens Bog holder P’ H Palludan, af hvilke to Direktører i Foren, eller er Direktør i Foren, med Bogholderen tegne Frm. Aktiekapit. 100,000 Kr , er fuldt indbetalt og fordelt paa 40 Aktiver å lOOt Kr., 60 å 500 Kr. og 150 å 200 Kr., som lyde paa Ihændeh. men kunne transporteres paa Navn Iflg. Vedtægternes § c vil Aktiekapit. blive forøget med 40 å 50,000 Kr. Bekjendtgj til Medl. ske i mindst en af Varde Aviser og naar det augaai Forandringer i Vedtægterne og lign. vigtige Sager, da tillige: Berlingske Tidende. „Vega“ , Aktieselskabet, driver Fragtfart. Kolding. Vedtægtel af 21. Febr. 1890. Bestyrelse: Bankbogholder O C Hirth, kor- respond.Rheder og eneberettiget til at tegne Frm.; og Kjøbmd- C J Haas. Aktiekapit., 95,000 Kr., er fuldt indbetalt og fordelt paa 100 Aktier a 950 Kr., som lyde paa Navn. „Vengia", Aktieselskabet. Ølbryggeri og Maltgjøreri. Hjørring. Vedtægter af 22, Mai 1883 og 27. Decbr. 18i9. Bestyrelse: Brænderiejer T P Olesen, Apoth. N T Nielsen og Propr. J Lassen, der i Foren. tegne Frm. Aktiekapit., 140,000 Kr , er fuldt indbetalt og fordelt paa 77 Aktier å 1000 Kr. og 315 Ak­ tier å 200 Kr., som lyde paa Navn, men kunne transporteres til Jhændeh. Bekjendtgj. til Medl. ske i Hjørring Amtstidende, Vendsyssel Tidende og Berlingske Tidende. ,,Vidar", Aktieselskabet, driver Fragtfart. Kolding. Vedtægter af 2 1. Febr. 1890. Bestyrelse: Bankbogholder O C Hirth, kor- respond. Rheder og eneberettiget til at tegne Frm., og Kjøbmd. C J Haas. Aktiekapit., 80,000 Kr., er fuldt indbetalt og for­ delt paa 100 Aktier å 800 Kr., som lyde paa Navn. WormAug. Aalborg. J P Ebbesen erindtraadti Frm. Deltagerne tegne dette i Foren. ,,Vulcan“ . Maribo. Jens Jensen er udtraadt af Frm. Økjær Mosebrug. Fremtidig tegne samtlige Deltagere i Foren Frm.

B u sch J L Overretssagfører Nørregade 41. KjøbenhavnsMetaltraadvareFabrik ogFortinneri Compagnistræde 9.

(før GI. Ton.) Compagnistræde 9.

tnitp i 20 (Slai paa

C(§ozv jføzte

c f o z z e tm n ^ , e z d en ^ d y tte t t t d

Aalborg 1883.

Aalborg 1883.

(2 oiwp acyniotzccde' QfOv. ø,

dvoz den jfoztocetteo u^ozandzet.

Kjøbenhavn 1888.

Ivjøbenhavn 1888.

Glffaadende, at den oamme Qdeføifåe o(^

oom

ditdttf diat

viot ^/ozzetnm^en, o^oaa maa édive den t i f

i det ni^ £odafe, tegnet

med

æzbødiy$t ^V illiam S i ecfriea, Fabrikant

Odense 1885.

Odense 1885.

Made with