Lyreco Toner - Green Product

มั่นใจในคุณภาพ Lyreco Toner ตลับหมึกเลเซอร์ Remanufactured

เลือกตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ remanufactured เลือก Lyreco Toner

ตลับหมึกคุณภาพสูงที่ผ‹านกระบวนการผลิต “อะไหล‹ภายในใหม‹ทุกชิ�น”

ใหŒคุณภาพงานพ�มพคมชัด สีสันสดใสเหมือน Original

มั่นใจไดŒในคุณภาพมาตรฐานยุโรป โดยไดŒรับการรับรองจากหลายสถาบัน

2ป‚

สินคŒาไดŒรับการทดสอบและยืนยันโดย “The Buyers Lab” ก‹อนบรรจ�ทุกตลับ

ใส‹ใจ สิ�งแวดลŒอม เปšนผลิตภัณฑที่ เปšนมิตรกับสิ�งแวดลŒอม และลดการใชŒทรัพยากร

ตลับหมึกคุณภาพ นำตลับหมึกที่สภาพดี เขŒาสู‹กระบวนการร�ไซเคิล

ทุกงานพ�มพ มั่นใจ! ผ‹านการทดสอบการพ�มพ 100% และ การทดสอบการรั่วซึมของผงหมึก

มุ‹งมั่น ดูแลคุณ สินคŒารับประกัน 2 ป‚ พรŒอมบร�การหลังการขาย ที่คุณประทับใจ

รับประกันทั้งคุณภาพงานพ�มพและจำนวนแผ‹นที่พ�มพตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 สำหรับตลับหมึกดำ ISO/IEC 19798 สำหรับตลับหมึกสี เปšนผลิตภัณฑที่ถูกกฎหมาย ไม‹ละเมิดลิขสิทธ รับผ�ดชอบต‹อสังคม เปšนมิตรกับสิ�งแวดลŒอม (Corporate Social Responsibility)

กระบวนการผลิต ตลับหมึกเลเซอร Lyreco Toner ของเราคัดสรรเฉพาะตลับหมึก Original เปล‹าที่ดีที่สุด เพ�่อนำกลับสู‹กระบวนการผลิตใหม‹ โดยเราไดŒทำการตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรŒาง ชิ�นส‹วนพลาสติกเดิม และทำการเปลี่ยนชิ�นส‹วนสำคัญที่เสื่อมสภาพออกดŒวยอะไหล‹

ที่ผ‹านกระบวนการผลิตใหม‹ทั้งหมด ไม‹ว‹าจะเปšนผงหมึก แผ‹นปาดหมึก ลูกดรัมและชิป เปšนตŒน โดยทุกขั้นตอน มีการทดสอบคุณภาพ Test Quality 100% จ�งมั่นใจ ไดŒว‹าตลับหมึก Lyreco Toner ของเรามีคุณภาพ เท‹าเทียบกับตลับหมึก Original อย‹างแน‹นอน

LET’S GET SOCIAL!

@lyreco

Lyreco Thailand

LYRECO APP แอปพลิเคชัน

สั่งซื้อออนไลน

โทรศัพท

อีเมล

th.orders@lyreco.com อีเมล

www.lyreco.co.th สั่งซื้อออนไลน

02-338-0200 โทรศัพท

www.lyreco.co.th

02-338-0200

th.orders@lyreco.com

Lyreco Thailand

Made with FlippingBook HTML5