Texaco Ursa Ultra LE SAE 10W-30 - Motorolje

12=EU REACH, vedlegg XVII: Restriksjoner på produksjon, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, blandinger og artikler. 13=EU REACH, vedlegg XIV: Kandidatliste over stoffer der autorisasjon er meget viktig (SVHC) . Ingen komponenter av dette produktet er funnet på de ovennevnte klassifiseringslistene. KJEMISKE STOFFKARTOTEK: Alle komponentene samsvarer med de følgende stoffkartotekkravene: AICS (Australia), DSL (Canada), ENCS (Japan), ECSC (Kina), KECI (Korea), PICCS (Filippinene), TSCA (USA). En eller flere av komponentene samsvarer ikke med de følgende stoffkartotekkravene: EINECS (EU). 15.2 Kjemisk sikkerhetsevaluering. Ingen kjemisk sikkerhetsevaluering. AVSNITT 16 ANDRE OPPLYSNINGER SISTE OPPDATERING: Denne oppdateringen gjelder følgende seksjoner av dette HMS-databladet. 1-16 Oppdatert dato: DESEMBER 27, 2013 Den fullstendige teksten til alle R-setningene: R38; Irriterer huden.R41; Fare for alvorlig øyeskade.R50/53; Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.R51/53; Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.R62; Mulig fare for skade på forplantningsevnen. Fullstendig tekst i CLP H-erklæringer: H400; Meget giftig for liv i vann H410; Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann H411; Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann H318; Gir alvorlig øyeskade H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskaderH315; Irriterer huden

FORKORTELSER SOM KAN VÆRE BRUKT I DETTE DOKUMENTET: TLV - Terskelverdi

Tidsvektet gjennomsnitt - Tidsvektet gjennomsnitt PEL - Maksimal tillatt eksponering CAS - Chemical Abstract Service-nummer

STEL - Korttidseksponeringsgrense

CVX - Chevron NQ - Ikke målbar

Utarbeidet i henhold til kriteriene for EU-forskrift 1907/2006 av Chevron Energy Technology Company, 100 Chevron Way, Richmond, California 94802.

Opplysningene ovenfor er basert på data vi kjenner til og anses for å være korrekte til dags dato. Siden disse opplysningene kan brukes under forhold utenfor vår kontroll og som vi kan være ukjent med, og siden data som er gjort tilgjengelig etter dags dato kan føre til forslag til modifikasjoner av opplysningene, tar vi ikke noe ansvar for resultatene av anvendelsen. Disse opplysningene er tilveiebrakt på betingelse av at personen som mottar dem selv skal foreta en bestemmelse av om stoffet egner seg for vedkommendes formål.

____________________________________________________________________

8 of 8

Revision Number: 4 Revision Date: DESEMBER 27, 2013

Ursa Ultra LE 10W-30 MSDS : 32491

Made with FlippingBook Annual report