Texaco Ursa Ultra LE SAE 10W-30 - Motorolje

KOMPONENTER

EC-NUMME R

SYMBOL/RISIKOSETNING ER

MENGDE

Høyraffinert mineralolje (C15 - C50)

*

Ingen

70 - 99 vektprosent

Sinkalkylditiofosfat

272-028-3 Xi/R38, Xi/R41, N/R51/53 0.1 - < 2.5 vektprosent

Fenol, dodekyl-, forgrenet

310-154-3 Xi/R38, Xn/Repro. Cat. 3/R62, N/R50/53

0.1 - 1 vektprosent

*Inneholder ett eller flere av de følgende EINECS-nummerne: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-161-3, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-735-8, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2. Den fullstendige teksten til alle R-setningene står i seksjon 16. KOMPONENTER CAS-NUMM ER EC-NUMME R REGISTRERING SNUMMER CLP-KLASSIFIKA SJON MENGDE Høyraffinert mineralolje (C15 - C50) Blanding * ** Ingen 70 - 99 vektprosen t Sinkalkylditiofosfat 68649-42-3 272-028-3 ** Aquatic Chronic

0.1 - < 2.5 vektprosen t 0.1 - 1 vektprosen t

2/H411; Eye Dam. 1/H318; Skin Irrit. 2/H315 Aquatic Acute 1/H400; Aquatic Chronic 1/H410; Repr. 2/H361; Skin Irrit. 2/H315

Fenol, dodekyl-, forgrenet

121158-58-5 310-154-3 **

Den fullstendige teksten i alle CLP H-erklæringer vises i Avsnitt 16. *Inneholder ett eller flere av de følgende EINECS-nummerne: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-161-3, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-735-8, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2. **Ikke tilgjengelig eller stoffet er ikke i dag registreringspliktig i henhold til REACH AVSNITT 4 FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Øye: Ingen spesielle førstehjelpstiltak er nødvendig. Fjern for sikkerhets skyld eventuelle kontaktlinser og skyll øynene med vann. Hud: Ingen spesielle førstehjelpstiltak er påkrevet. Fjern klær og sko hvis de er tilsølt for sikkerhets skyld. Bruk såpe og vann til å fjerne stoffet fra huden. Kast tilsølte klær og sko eller rens dem grundig før de brukes igjen. Inntak: Ingen spesielle førstehjelpstiltak er nødvendig. Ikke fremkall brekninger. Konsulter lege for sikkerhets skyld. Innånding: Ingen spesielle førstehjelpstiltak er nødvendig. Personer som utsettes for høy konsentrasjon av

produktet i luft må flyttes ut i frisk luft. Søk lege ved hosting eller åndedrettsbesvær. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede ØYEBLIKKELIGE SYMPTOMER OG HELSEVIRKNINGER Øye: Ventes ikke å gi vesentlig eller langvarig irritasjon av øynene. Hud: Det ventes at det ikke er skadelig å få produktet på huden.

____________________________________________________________________

2 of 8

Revision Number: 4 Revision Date: DESEMBER 27, 2013

Ursa Ultra LE 10W-30 MSDS : 32491

Made with FlippingBook Annual report