Kraks Vejviser 1930 personregister

Tillæg til Afdeling IV

Liste over Dede

IV — 1256—1264

Petersen Carl fh. Fængselslæge R. (21. April) Petersen Harald fli. Apoteker (20. Poc. 1928) Petersen August Biavl siærer Kjet- tmge (ca. 5. Dec. 1928) Petersen Axel E Gaardejer Sogne- raadsformand Ballegaard pr. Skibby (A u g) Petersen Amandus Guldsmedem. (19. Maj) Petersen Fred. Inspekter (S.Febr.) Petersen K A Journalist Nexo (Febr.) Petersen Ludvig Købmand Viec- konsul Svendborg (24. Maj) Petersen Mathias Lektor Hospitals- forst. R. Aalborg (31. Maj) Petersen J Sophus Sagforer Skive (21. Maj) Poytz L O P fh. Baneingonior Caml. polyt. R. Fredericia ( 2 . Okt.) Piper Caroline Enkefrue (27.Febr.) Pjetursson H fh. Præst (?.0. Okt.) Pienge C O Ingeniør (5. Okt.) Plum A E Ingeniør (28. Maj) Plum Harald Direktør R. (24. Okt.) Pontoppidan H Oross. Translatør (24. Marts) Pontoppidan S T A Konsul (4. Juni) Poser Johan Læge (24. Nov. 1928) Posselt N Tømmerhdl. Knarreborg (4. Aug.) Poulsen N K A Pastor emer. Jy­ derup (7. Sept.) Poulsen Rasmus Sagfører R. Svend­ borg (16. Sept.) Poulsen P O fh. Stationsforst. (16. Sept,) Prytz K Prof. MVS. K. DM. (4. Marts) Prætorius II .T Kontorchef v. Rigs- . hosp. Cand. jur. R. (13. Nov.) Rahen Chr. Emil Læge Nebraska City U. S. A. (19. Nov. 1928) Rahbek Alfred Oberst Stabsdyr­ læge R. Athen (17. Juni) llambusch E H J Generalkonsul Kapt. Direktør K.DM. ( 8 . Febr.) RammingE P G Oberst K. DM. (15. Febr.) Rasmussen Dines Proprietær 01- denbjerggaard (23. Nov. 1928) Rasmussen C Minor fh. Skibsfører Svendborg (28. Marts) Rasmussen L B Sognepræst Mauø (Nov.) Rasmussen M C Sognepræst Hel­ næs (Aug.) Ravn K D Læge (22. Dec. 1928) ReimannValdcmar Bankier (26.Jan.) Reimann Chr. Vekselerer II. (10. Sept.) ReinvaldtP Lektor Vejle (26. Nov. 1928) Reistrup Karl Hansen Kunstmaler R. Næstved (19. Marts) Reitzel-Nielseu V ps. Telegrafbe- styror (5. Aug.) Remmer N E fh. Overlærer Kan­ tor R. Maribo (13. Juli) Repsdorph S M Provst lt.DM. (13. Okt.) Reventlow O O F Greve Kapt. For­ pagter Rudhjerggaard ( 2 . Febr.) Reventlow O E Lensgreve Kmh. Hofjgm. R. Brahetrolleborg (3. Febr.) Ricard Olfert Sognepræst. R. DM. FM. (20. Juni) Richter J Maskinmester i Flaaden R. (20. Juli) Richter J C L Sognepræst Vejen (28. Dec. 1928) Rindom Johanne Enkepastorinde (29. Sept.) Ring Maria Skuespillerinde ( 2 . Jan.) Ringberg Fred. fh. Amtslæge R. Taastrup (24. Juni) Rolskov Hans Forretningsf. Toft­ lund (Sept.) Rosenbaum Bernhardine Skuespil­ lerinde (Juni) Rosenbæk Emil Tømrerm. Søborg (Nov.) Rosenquist O V. Gvoss. ( 11 . Okt.) Rosenstand Chr. Gross. (7. Jan.)

Rosenstand Otto Pastor emer. R. V-Vedsted (Sept.) Roseaørn-Teilmann I K Godsejer- inde Nørholm (23. April) Rossen H P L Sognepræst Ager­ skov (Marts) Rosted Jobs. Læderlull. (25. Febr.) Rothc Eigil Kunstmaler Konser­ vator (7. Nov.) Rottbøll Clir. Godsejer K. DM.Børg­ lum Kloster (4. Dec. 1928) Rubow Viktor Overlægo Dr. med. fli,. Minister (21. Okt.) Rulffs Emil Isenkr. Haslev (15. Juli) Rung E C A. Oberstløjtn. R.(13.0kt.) Ilyberg Carl Konfereusraad R.DM. (4, Okt.) Rudi nger Er. kst. Byretspræsident R. DM. (5. Marts) Hæder Fritz Hofjgm. R. (24. Nov. 1928) Røgind J E V fh. Fabrikant (Sept.) Honning Frederik Prof. Dr. phil. K. DM. (10. April) Rørbye J Direktør Næstved (15 Nov.) Saabye Jacob fh. Kontorchef R. DM. (25. April) Sally Gunnar Overretssagf. (25.Juli) Salomon Carl 0 Gross. (31. Jan.) Samuelsen I’ E fh. Folketingsmand Utah li. S. A. (Maj) Sandberg Gerh. fh. Stationsforst. (12. Aug.) Sander Martin Gross. (7. Dec. 1928) Sandvad Gudrun Ingeniør Cand. polyt. (2. Juni) Sandvad Holger Mag. art. (13.Sept.) Sass Chr. Skibsreder R. DM. (19. Marts) Saugman Augusta Professoriude (18. Jan.) Schaohner G Direktør (21. Febr.) Schaldemosc N Gross. 'Ringsted (14. Sept.) Seheel Elconora Komtesse (5. Aug.) Seheel S G Komtesse (28. Juli) Schiodt Johs. .Justitsraad Sagfører K. DM. p. p. Vejle (12. Juli) Schiøler E LolmVekseIerer(13.Aug.) Schiotz K Forpagter (17. Febr.) Schmidt Chr. Gross. (29. Juni) Schmidt li C W fh. Stationsforst. Brammi uge (Okt.) Schmiegelow Lauritz Boglid]. (14. Maj) Schneekloth G Ad. Pastor emer. R. DM. (16. Febr.) Schneevoigt P G Fabrikant Viborg (12. Okt) Schou N Direktør (28. Febr.) Schou S Læge Dr. med. ( 1 . Jan.) Schou J N Pastor emer. Farum (16. April) Schou Christen fh. Sognefoged DM. Give ( 20 . Jan.) Scliou-Nielsøn Vald. Kontorchef Cand. jur. R. ( 6 . Marts) Schreiner Axel Direktør (7. Juni) Schulin Sigismund Lensgreve Hof • jgm. R. DM. Frederiksdal (14. Juli) Soliultz Vilh. P. Gross. (9. Marts) Schultz Oscar Ingeniør R .(25.Febr.) Seerup Fr. fh. Stationsforstander (10. Maj) Seidelin Hansine Organist(18.Marts) Seifert C R Gross. R. ( 1 . Nov.) Seligmann Maximiliau pens. Distrikts]æge Middelf art ( 21 .Maj) Serup II V D Kaneelliraad Kontor­ chef DM. R. (5. Febr.) Siemsen AV E Læge R. (28. Jan.) Si Hasen C M Postmester Maribo (12. Juli) Simonsen S I fh. Fabrikinsp. (23, Aug.) Skeby Hans fb. Overlærer R. (Aug.) Skibsted A C de Fine Kommandør K. DM. ( 10 . Maj) Skovsted J fli. Trafikbestyrer v. Statsb. K. DM. (17. Jan.) Skram Henriette fh. Overbestyrer­ inde FM. (10. Nov.) Slomann H C Prof. Dr. med. R. (13. Juni) Smith Aage Overretssagf. (19. Okt.) Smith Emil Dommerfuldm. Pan- drup (25. Aug.)

Thorsnger Bcrnh. Gross. (11. Sept.) Thorsteinsson G Gross. ( 20 . Juni) Tliuner Carsten Organist(18. Aug.) Tliygeson Holger Læge (23. Nov. 1928) Thygcsmi J C Rentier Farum ( 2 . Maj) Tidemand Odin fh. Skibsinsp. R. (7. Aug.) Ti mm A J Apoteker (Febr.) Timm J fh. Overretsassessor K. DM. MfDR. ( 11 . Marts) Tobicsen Leopold Provst K. DM. Odense (27. Marts) Topp Viggo Læge ( 11 . Dec. 1928). Torp Carl Prof. Dr. jur. K. DM. (17. Sept.) Torrup J Jensen Gross. (19. Juli) Trier S R Bankier Hamborg (18. Jan.) Trier Carl Aage Lektor Dr. phil. (1. Juli) Trocls-Lnnd Troels Byretsdommer R. (18. Jan.) Tuxeu A Gcnoralløjtn. Dr. phil. AIDS. SK. DM. ( 6 . Jan.) Tølbøll Carl Sognepræst Ballerup (12. Nov.) Tønder Arnold T Kapt. R. (29. Okt.) Tønder II P Købmand (23. Juli) Uldall Elisabeth Admiralinde (16. Nov. 1928) Uldall Jochim Inspektør ( 2 . Sept.) dissing Johs. Blom Ingeniør Kapt. (13. Marts) lltkov Helm Læge Roskilde(16.Aug.) AVad G L fh. Landsarkivar MDS. R. DM. Odense (28. Sept.) Valeur Carl fh. Birkedommer K. DM. ( 6 , Jan.) Waltlier JensTeatcrdirektør( 6 .Aug.) AVandall Johannes Overlæge (l.Jan.) AYassard Augusta Godsejerindo Vordingborg (26. April) Veibel B C Stationsforstander R. Roskilde (16. Okt.) AVeincke Carl Ingeniør Cand. polyt. (21. Maj) AVeis Gerhard fh. Fuldmægtig Cand. jur. (3. Maj) AVenge Alfred Fabrikant (28. Sept.) AVennstrøm V Direktør ( 6 . Jan.) Worlauff Fr. kgl. Vejer og Maaler Herning (18. Nov. 1928) Werner Christian fh. Bankdirektør Skive (15. Juni) AVesterby Poul Manufakturhdl. Aalborg ( 8 . Aug.) Vestergaard C J Apoteker Hallund (16. Okt.) Viborg-Larseu L A Sagfører Ny­ borg (21. Marts) Vig Peter S Professor, Forstander, Dr. theol. R. Nebraska U. S. A. (21. Marts) Wilde A fh. Amtsforvalter R. (27. Maj) AVilhardt I Kunstmaler (31. Aug.) AVilkens Claudius Prof. Dr. phil. R DM. (7. Maj) Willumsen Finer Fabrikant (21. Marts) AVilton Nic. Skibsfører (15. Jan.) AVinkelltorn E Kapt. R. (3. Maj) AVintlier F C ps. Maskinmester R. (17. Nov. 1928) Winther Chr. Overretssagf. R. ( 6 . Jan.) Wissenbacli C C Distriktschef v. Statsb. R. DM. Struer (7. April) Voeltzel L Præst. R. \7.Dec. 1928) Vogelius Michael Forfatter (5. Okt.) Voigt Wilh. fh. Gross. (5. April) Voigt R J J fh. Havnemester R. Esbjerg (22. Aug.) AVolffhageii L fh. Baneingeniør R. (14. Dec. 1928) Volqvartz J C Gross. R. (28. Nov. 1928) Vorslund-Kiær Ernst Hof-Tandlæge Dr. dent. & chir. (25. Dec. 1928) Zouthen Henrik Steffens fh. Gods­ ejer ( 1 . Juli) Øllgaard A V fh. Lektor E. (2. Dec. 1928)

Smith Loonhard Købmand Nykjo- bing M. (11. Dec. 1928) Soelberg G B Protokolfalr. (17. Febr.) Sommer P Billc-Brahe fh. Bank­ bestyrer (28. April) Starris V Revisor (28. Feb.) Stcenseu-Leth Carl Kmh. Kofjgm. Ritmester K. DM. Silkeborg (21. Jan.) Steffensen H L' Redaktor (15. Sept.) Stegmaun N F Lektor R. Aabyhoj (19. Jan.) Stender Pedersen Benny Direktør (15. Nov.) Stenderup N P Gross. li. Kolding (13. Marts) Stenfeldt-Nielsen Aage Kommune­ lærer (29. Dec. 1928) Stentoft Anton Direktor Svendborg (28. Aug.) Stenøc Carl Repræsentant v. Kraks Vejviser ( 12 . Okt.) Stockfleth Hannibal Justitsraad fh. Kontorchef 11 . (23. Febr.) Stockmarr Albert Lektor R. (27. Marts) flior Siraten F Dyrlæge Faxe (ca. 11. Dec. 1928) Strubberg AV J G fh. Dampskibsf. (5. Sept.) Stub C S S N Stationsforst, Tøl­ løse (15. Febr.) Suhr P AV Direktør Nykjøbing F. (3. Okt.) Styver Carl Tømrerm. (5. Maj) Stærmose J P II Skovrider R. Ujollund (20. Maj) Sueuson E Justitsraad fli. Kontor­ chef (19. April) Sundby Th. Forretningsf. (19. April) Swane P 1) fli. kgl. Borgmester K. DM. (5. Jan.) Svendsen Michael ingeniør (16.Maj) Svensson Niels Peter Forfatter ( 6 . Jan.) Syberg F Ilempel Forpagter K. DM. Odense (13. Febr.) Sodring Chr. N fh. Fabrikant (12 Aug.) Søht C O Gross. R. (10. Jan.) Sørensen' II O Afdelingsdirektør i Spritfabr. Randers (28. Jan.) Sørensen Søren Cand. mag. Taastrup (18. Maj) Sørensen S M Entreprenør R. Aar­ hus (30. Marts) Sørensen Ebbe Gaardejer Kjerlinge pr. Kjølstrup (5. Dec. 1928) Sørensen Marius Justitsraad Fabri­ kant R. Odense (20. Aug.) Sørensen Søren Landsretssagf. ( 6 . Okt.) Sørensen Th. Provst R. DM. (15. Maj) Sørensen Niels Sagfører (16. Febr.) Sørcnsen-Egaa N II Partikulier ML. Roskilde (4. April) Tang Niels fh. Seminarieforstander (27. Okt.) Tarp P II fh. Driftsbestyrer Cand. polyt. Kolding (10. Aug,) Tegner Helga Generalkonsulinde (17. Sept.) Teilmann J C Gross. General­ konsul K. DM. (10. Febr.) Terndrup N AV Købmand Brovst (2. Okt.) Tesdorph Adolf Kmh. Hofjgm. Godsejer R. DM. Pandebjerg (19. April) Tliaulow Johs. Toldforv. Oand. polit. Rudkjøbing ( 2 . Nov.) Therp Axel AV Sagfører Cand. jur. (21. Juni) Theurkauff A Pianofabr. ( 21 . Aug.) Thierry Rudolph fh. Kontorchef (9. Juli) Thomsen A Lykke Fabrikant Es­ bjerg (7. Aug.) Thomsen Chr. Skibsmægler (9.Nov.) Thomsen T C A Oberst K. DM. (9. Sept.) Thomsen Carl Teaterdirektør (30. April) Tkornbock C A fh. Inventarie- skriver (10. Sept.)

Made with