Kraks Vejviser 1947 Provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig ­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m.m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde ­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført Stillings- eller Varebetegnelse, der tillige angiver, under ­ hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget; her finder man de Tilføjelser, der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under Forretnin ­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Caféer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere,af Vejviseren. (Nær ­ mere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa ­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje ­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods ­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa ­ milie, eller som Benere er gjort til Sædegaard vod kgl. Be ­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard. hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den aim. Vurdering pr. l.Okt. 1945 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til G aarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bondergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms ­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil ­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post ­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, 88 mt Indbyggertallet 1945. I Be ­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

V'

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 171 Byer med Angivelse af Sidetal. Købstæderne er betegnet med en ♦

Lunderskov 1932 ♦Ringkøbing 1999 . *StoreHeddinge 2037

1848 ♦Helsingør 1849 ♦Hillerød 1850 ♦Hjørring 1851 ♦Holbæk 1849 Hirtshals

1878 1886 1889

Fakse

1777 1780 1780 1797 1797 1826

♦Aabenraa ♦Aakirkeby *Aalborg Aalestrup *Aarhus

2000 ♦Struer

1932 ♦Ringsted

2038 2039 2040 2046 2047 2050 2051 2051 2054 2054 2055 2055 2055 2057 2057 2058. 2058 2059 2060 2068 2073

1882 ♦Løgstør

Fakse Ladepi. 1848 ♦Herning

2001 ♦Stubbekøbing ■ 2039

Løgumkloste r 1933 ♦Roskilde

Fanø Farsø

1934 1934 1937 1938 1941 1942

Roslev

2007 ♦Svaneke 2007 ♦Svendborg 2008 ♦Sæby 2009 ♦Sønderborg

Løkken

1934 ♦Rudkøbing

1889 ♦Mariager 1893 ♦Maribo 1898 ♦Middelfart 1901 ♦Nakskov 1902 ♦Neksø 1902 ♦Nibe 1903 ‘ Nordborg 1911 ♦Nyborg 1894 Marstal

Fjerritslev

Fredensborg 1850 ♦Hobro

A ars Aarup Arden Asnæs ♦Assens ♦Allinge

Ry

1936 ♦Rødby

1827 ♦Fredericia

Rødding Røde Kro

1827 ♦Frederikshavn 1856 ♦Holstebro ’ 1828 ♦Frederikssund 1860 Holsted 1828 ♦Frederiksværkl861 Hornbæk

2009 2010 2010 2011 2014 2015

Taastrup

Tarm

Rødkærsbro 2010 ♦Thisted

Rønde

Hornslet

Tinglev Toftlund Tyborøn Tølløse Tørring Ulfborg Vamdrup

1861

Gilleleje

1829 1830 1831 1831 1832 1833 1834 1834

1943 ♦Rønne 1943 ♦Sakskøbing

1862 ♦Horsens

Give

Augustenborg 1830

Hundested

Glamsbjærg 1 1862

Ballerup Birkerød Bjerringbro Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Bogense

1911 ♦Nykøbing F. 1945 1912 ♦Nykøbing M. 1950 ♦Sandvig 1912 ♦Nykøbing S. 1952 ♦Silkeborg Samsø

Hurup Hvalsø Højer Høng

1863 1864 1865 1865 1867 1867 1868

Glostrup' Graasten Gram Grindsted Gudhjem Gørlev Hadsten Hadsund-

2017 ♦Tønder

2017 2021 2021 2024

1913 ♦Nysted 1913 ♦Næstved

1833 ♦Grenaa

1953

Sindal

Hørsholm Ikast Jyderup Kellerup

1953 ♦Skagen

1914

Nørre Aaby 1957 ♦Skanderborg 2022 ♦Varde

1915 ♦Nørresundby 1958

Skern

Vejen

1834 ♦Haderslev

1868 ♦Kalundborg 1915 1874 ♦Kerteminde 1918 1878

Odder

1960 ♦Skive 1961 ♦Skælskør

2024 ♦Vejle 2027 ♦Viborg

1917 ♦Odense

♦Brønderslev 1835 Christiansfeld 1836 Dronninglund 1837 Brørup 1836

Otterup Padborg

1986 1986

2028 2029 2034 2036

Skærbæk Skørping

Vinderup Vojens

1919

Hals

1875 ♦Kolding 1875- ♦Korsør 1876 ♦Køge 1877 ♦Lemvig Langaa 1875 Korinth

2074 2076 207(5 2077

1926 ♦Præstø 1926 ♦Randers 1928 ♦Ribe

Hammel

1986 ♦Slagelse

2029 ♦Vordingborg 2074

♦Ebeltoft ♦Esbjerg ♦Faaborg ®jby

1987

1837 ♦Hasle

Slangerup

Vraa

Haslev

1838 1838 1846

1997 ♦Sorø 1998 ♦Stege

2034 ♦Ærøskøbing

Hedehusene, 1877

1931 1931

Ringe

01 god

Helsinge

X

Made with FlippingBook flipbook maker