Kraks Vejviser 1947 Provinsregister

Vejviserens /. Bind indeholder: Afd. I : Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V : Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register — VII : Fag-Register — VIII: Udlandet

Afdeling IV

Provins-Register A. Forretninger - B. Privat-Adresser - C. Større Gaarde - D. Kommunefortegnelse A. Forretninger (Side 1777) By vis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebeteg ­ nelser henviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndig ­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 36 større Byer tillige et Kort over Byen. B. Privat-Adresser (Side 2078) Alfabetisk ordnet Register over ca. 20,000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 961. C. Større Gaarde (Side 2188) Indeholder Oplysninger ordnede efter Gaardenes Navne om Gaarde, Godser etc. vurderede til Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendoms ­ skyld (Vurdering 1. Okt. 1945 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse (Side 2220) 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. E11 nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historje og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook flipbook maker