Kraks Vejviser 1921 personregister

I'

O p t a g e l s e i V e j v i s e r e n s k e r e f t e r R e d a k t i o n e n s S k ø n . Da Anmodningerne om Optagelse i Vejviseren i de senere Aar har antaget el særlig stort Omfang, har man set sig foranlediget til at forlange en lille Betaling for Optagelser, der skønnes kun at have Interesse for en mindre Kreds af Bogens Læsere. Optagelsesblanketter udleveres paa Forlangende , (ved Indsendelser nma frankeret Svarkonvolnt medfolgc).

Made with