Kraks Vejviser 1921 personregister

1020-1040

Døde i ID20

Thomsen F V Sagfører Roskilde (19. Febr.) Thomsen X fh. Seminarieforstander Odense ( 12. .1uni) Thomsen Anders fh. Statsrevisor ML. R. DM. (11. Juli) Thorsen P K. Mag. art. 15alleru]i _ (23. Aug.) Thorsøe Alexander Forfatter Dr. pli il. R. DM. (lo. N iv.) Thoru]) J Chr. fh. Hotelejer Cin. April) 'Thorvililsen ,A I) Doinmerfuldm. Overretssagf. Hillerød (15. Der, 1919) von Thun Caroline Stiftsdame (2. Maj) Thygesen T fh. Toldkontrølor (I. Sept.) Tiligo A C A Oberst K. DM. (21. Febr.) Tillisch Marie Kammcrjunkerinde (19. Febr.) Timinermann N O Redaktør (18. Jan.) Toft Augusta F.nkefrue (7. Jan.) 'Torp I! A th. Hotelejer (9. Maj) Torst Chr. Kierulf i’r o p i- ie t I L Aggersvold (5. Jan.) Tortzen P K v. d. Hude Postmester (12. Febr.) Trahcrg C Gross. (Nov.) 'frier Sigurd Cand. mag. Forfatter (13. Febr.) Tryde A K C Cand. Ilieol. (11. Aug.) Tutein Frederik Ih. Godsejer R. Helsingør (23. April) 'l’utein Kllis Kmli. (13. Okt.) Tuxen C L Kapt. II.DM. (27.Jan.) Tvermoes Fritz fh. Vierkonsul Antwcrpen (17. Febr.) 'I’onnesen O L Ingeniør New York (12. Jan.) Uhl A J I! Kørpslægc Randers (23. Der. 1910) Ulmer Georg Billedhugger (19. Sept.) Ulsted A Clir. Købmand Odense (I. Okt.) Walil V Sognepræst Arninge (29. Dec. 1919) Wallentin Oscar Direktør (21. Marts) Wamberg Otto Kasserer Okonomi- forv. Vridsloselille (ca. 11. April) Warhuus Willi. Landinspektør (19. Jan.) Warhuus Niels Læge Hesselager (7. Juli) Wassard Theodor Toldforv. Cand. polit. Svendborg Ct. Marts)

Simony Frederik Stiftamtmand Kmli. K.DM.FM. Odense (7. Juli) Sinding Soph. Overretssagf. R. (tn. Marts) Skjoldborg-Petersen 'I' .1 Apoteker Grindsted (25. Dec. 1919) Skov 1. I’ Hranddiroktor Varde (11. Okt.) Skovgaard lians Pastor emer. R. (26. Febi’.) Skyggebjeig K Prokurist (7. Okt.) Sloniann C V Direktør (27. Dec. 1919) Smitli Louis Tomrerm. (13. Febr.) Springborg Niels Vekselerer (13. S('pt-) Staliiselimidt Victor Ann mand Thorshavn (6. Fchr.) Steenshy H l’ Prof. v. Univ. l)r. pliib (19. Okt.) Steenstrup.G A Rosen Direktor (I. Juni) Stell’ensen .Inrgen fh. Folket iugs- mand (7. April) Stell'ensen Aage Politiinspektør (3. M ans) Sleinbach Chr. Boghandler (8 .Okt.) Stock Aage Ingeniør Cand. polyt. M. Febr.) Stærk Anders Redaktionssekrøtær Slagelse (11. Febr.) Suhr J Th. Godsejer Direktor Laml- brugskaml. Rosengaard (21. Juni) Svanholm .1 Adler Direktør (16. Maj) Svendsen Job s. (»ods heal yre r v. Statsb. (10. April) Svendsen Jobs. R kgl Kapelmusikus (5. Marts) Svendsen L Kommunelærerinde (21. Okt.) Svendsen Carl Kaneellir. Godsforv. Kjerteminde (lo . Nov.) Sølting P W fh. Klædehdl. (31. Aug.) Sørensen LudvigKorkvarefabrikant (ca. 23. Juni) Sørensen Axel Lektor v. Metiopo- litanskiden II. (26. Juli) Sørensen Knovold fh. Minister K. 1)M. (1. Febr.) Sørensen C \V Skatteopkræver Ryraadsmedl. Nykjobing M. (28. April) Tage-Hansen Tage Overlæge Prof. R. DM. Aarhus (27. Maj) Tersling Georges Arkitekt Viee- konsul IL (13. Nov.) Tiemroth (Jhr. fh. Læge (1. Juli) Thomsen Johan S Gross. (30. Okt.) Thomsen T P Gross. (28. Febr.) Thomsen (I Th. l’astor eliter. (31. Jan.)

Kosted M V (iross. (ca. 1.'}. Juli) Kubner-Petersen O l'li. Skol i‘direk­ tor IL DM. (21. Dec. 1910) Sachs lim il 15 Inspektor v. Koh- iiiamlsskolcii (30. Juli) Salomonsi'ii Sophie Kiikcl'rue Nov.) Samson Hartvig Gross. April) Samuel Axel Larsen (Iross. (27. April) Sand Jens Kaarsherg Plantor (22. Aug.) Sandberg C S Gross. (2*. Sept.) Sass Louise KnkelYuc (26. Juli) Scavenius Louise lin ko o. Kmli. (6. Nov.) Srhnrling Henrik' 1 ’rof. Dr. thøol. K. DM. (C. Juni) Scharnowsky A A Kapi. fh. Sta- tionslorst. R. (2. Febr.) Selleri A W Kapt, R. I)M. (11. Jan.) Srliierbeek I linko o. Fysikus (2(5. Juni) Scliierhock Knud Læge (26. Nov.) Schmidt (Jhr. I’ Gross. (115. Dor. 1919) Schmidt Olga Koncertsangerinde (21. Febr.) Schmiegelow O II Administrator R. St. Croix (26. Fchr.) Sclinack Gustav Generalmajor K. DM. (7. Juni) Schockert Thomas Isenkr. Aalborg (11. Okt.) Sehou J S Fabrikant. (17. Juni) Sohovelin T A Assist. u. .Magist. (6. Fo hr.) Sehrain 1* H Kohmand Viborg (6. Marts) Schrodrr Jobs. li Ih. Gross. 11. (20. Okt.) Sehultz 11 N V Krigsass. DM. (ca. 18. Jan.) Sehultz 11 F Overrelssagf. (f>. Juni) Sctuir Axel Fabrikant. Horsens (i). April) Schwabe Otto Bankfuldni. (5 .Nov.) Seliwartz Julius Urmager Older­ mand R. (25. April) Srhwcnger liinar Gross. (25.Aug.) Schyth Carl Rentier (17. Jan.) Schadler !, C fh. lijer af Kalsbol (7. Febr.) Selionberg 0 Hkspeditionssekr. i Overpræs. (ca. 17. Febr.) Seeinann Chr. Arkitekt Murerm. R. DM. (30. April) Sehested .T I) Y ildthdl. Gross. (l!». Dec. 1919) Snrup LudvigDaniel fh.Regnskabsf. R. (18. Nov.) Sidcnius Giir. Vinhandler Nykjo- bing F (12. Juni)

Vedel Sophus fli. OwrrefMassessør R. DM. (19. A ug) W edell-W edellsborg K L K Knkc- baronøsse (25. April) Wederkineh-Madsen Julius Trans­ latør ih. Folketingsmand (2". April) Wehl Chr. fh. Bankdir. IL (3. okt.) Weimann K L Gross. (6. Jan.' W einbcrg Jobs. Ingeniør '7. I 1919) \\ eis K fh. Kontorehef (16. Aug.) Vendsyssel M M cand. )øilyt. (12. Jan.) Vestbcrg G fh. Brygger (21. Juli i W estergaard Kmil Prof. (19. Juni) Westrup K l'h. Direktor (25. Nov.) Wcylie Krik Foldm.i Kbhvn.Sparek. (I I. A pril) Wielunand Svend Kohmand Nysted (ca. 29. Marts) Wildøiiratli G II P Pr.-I.ojtn. i Rytt. (II. Febr.) W ilhclm-Hanscn Gudrun Frue (29. A p ril) Wimmer Ludvig Prof. Dr. pliil. & li tt, MVS. SK. DM. FM. (29. April) Winding II K Søgncpnesf llaarslov (2. Febr.) Wingc Guslav Lamlsdommei- R. Viborg (ca. 6. .Jan.) Winther Harald Bankdirektør R. f (Aalborg (3. April) WislolT J Di rektor (2. Aug.) W ismer J V Toldforv. Marstal (26. Febr.) Witli K K Knke e. Konfereusr. (28. Nov.) Wittrup G Maskininspektor lea. 20. Nov.) Wittrup F Sygekasseinsp. (15. Aug. Volkerseu Fr. I) Oberstlojtu. Kl DM. MIDR. (15. Juni) W olm er Th. W P fh. Regnskabs!. u. Tclegrafv. (29. Jan.) AVrads A ps. Toldkontrolor R. (21. A pril), Wulll Willi. fh. Fuldin. Jægrrs- t»ris (2. April) Zaiilmann C (.' Generalmajor SK. DM. (23. Juni) Zahrtmann II Apoteker (II. Maji ZaucliauNielsen Carl Postmester Assens (18. Nov.) Zcuthen 11 (5 Prof. Dr. jiliil. math. MVS. K. DM. (6. Jan.) Zinck .1 C fh. Kohmand i Chieago (31. Dee. 1919) Ziiherlein D l'h. Skuespiller (2(>. Maj) Zytplien-Adi h r lYrd. Baron Bra­ brand (30. April)

Made with